kol.

Účtovné súvzťažnosti 2022 pre PÚ

Účtovné súvzťažnosti pre PÚ, daň z príjmov a zákon o účtovníctve Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2022 po novelách obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Sú v nej zapracované novely z pohľadu zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov. Obsahuje aj najčastejšie účtovné prípady z oblasti účtovania zásob, účtovania pohľadávok, záväzkov, zásady účtovania nákladov, ale aj majetok z pohľadu dane z príjmov, náklady a výnosy z daňového pohľadu. Titul obsahuje: Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok Účtová trieda 0 – Dlhodobý finančný majetok Účtová trieda 0 – Majetok z pohľadu dane z príjmov Účtová trieda 1 – Zásoby Účtová trieda 2 – Finančné účty Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky Účtová trieda 5 – Náklady Účtová trieda 5 – Náklady – z daňového hľadiska Účtová trieda 6 – Výnosy Účtová trieda 6 – Výnosy – z daňového hľadiska Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve ustanovené Opatrením Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 v z. n. p. (ďalej len „postupy účtovania“) boli naposledy novelizované Opatrením MF SR č. MF/1011805/2020-74, ktoré je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi v roku 2020 ako príspevok č. 29 s účinnosťou od 31. 12. 2020 a od 1. 1. 2021. Zmeny platné od 30.12.2020 • § 27b postupov účtovania – v § 27b ods. 5 sa upravuje účtovanie splateného kapitálového fondu z príspevkov, o ktorom valné zhromaždenie rozhodlo, že sa prerozdelí medzi akcionárov alebo spoločníkov. Suma určená na prerozdelenie sa účtuje u spoločníka alebo akcionára ako pohľadávka na účte 378 – Iné pohľadávky a súvzťažne v prospech vecne príslušného účtu finančnej investície, pričom suma prevyšujúca hodnotu na vecne príslušnom účte finančnej investície sa účtuje v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy. V nadväznosti na túto zmenu sa v § 27b vypúšťa odsek 6. • § 37 ods. 11 postupov účtovania – spresňuje sa druhá veta v § 37 ods. 11, ktorá upravuje výpočet goodwillu pri zlúčení, ak zanikajúca účtovná jednotka má podiel v nástupníckej účtovnej jednotke, pričom nejde o zlúčenie, pri ktorom vznikajú podľa Obchodného zákonníka vlastné akcie alebo vlastné obchodné podiely (nejde o zlúčenie podľa § 26 ods. 7 postupov účtovania). V tomto prípade sa goodwill účtuje ako rozdiel medzi reálnou hodnotou podielu pripadajúceho na účtovnú hodnotu majetku a záväzkov v nástupníckej účtovnej jednotke a hodnotou vlastného imania nástupnickej účtovnej jednotky, ktorá pripadá na podiel zanikajúcej účtovnej jednotky v nástupníckej účtovnej jednotke. • § 52a postupov účtovania – v § 52a sa dopĺňa odsek 8, v ktorom sa ustanovuje postup účtovania dotácie na úhradu nájomného poskytnutej podľa § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení zákona č. 155/2020 Z. z. (ďalej len „dotácia na nájomné“). Ďalšie zmeny platné od 30.12.2020 § 52 ods. 11 postupov účtovania, ktorým sa ustanovuje spôsob účtovania: • zníženia dane z pridanej hodnoty, ak po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka z tohto dodania sa stala nevymožiteľná podľa § 25a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 344/2020 Z. z. Takéto zníženie dane z pridanej hodnoty sa účtuje na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom na účet pohľadávok; • opravy odpočítanej dane z pridanej hodnoty pri nevymožiteľnej pohľadávke podľa § 53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 344/2020 Z. z. Takáto oprava odpočítanej dane z pridanej hodnoty sa účtuje na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom na účet záväzkov.

Účtovné súvzťažnosti pre PÚ, daň z príjmov a zákon o účtovníctve Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2022 po novelách obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Sú v nej zapracované novely z pohľadu zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov. Obsahuje aj najčastejšie účtovné prípady z oblasti účtovania zásob, účtovania pohľadávok, záväzkov, zásady účtovania nákladov, ale aj majetok z pohľadu dane z príjmov, náklady a výnosy z daňového pohľadu. Titul obsahuje: Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok Účtová trieda 0 – Dlhodobý finančný majetok Účtová trieda 0 – Majetok z pohľadu dane z príjmov Účtová trieda 1 – Zásoby Účtová trieda 2 – Finančné účty Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky Účtová trieda 5 – Náklady Účtová trieda 5 – Náklady – z daňového hľadiska Účtová trieda 6 – Výnosy Účtová trieda 6 – Výnosy – z daňového hľadiska Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve ustanovené Opatrením Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 v z. n. p. (ďalej len „postupy účtovania“) boli naposledy novelizované Opatrením MF SR č. MF/1011805/2020-74, ktoré je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi v roku 2020 ako príspevok č. 29 s účinnosťou od 31. 12. 2020 a od 1. 1. 2021. Zmeny platné od 30.12.2020 • § 27b postupov účtovania – v § 27b ods. 5 sa upravuje účtovanie splateného kapitálového fondu z príspevkov, o ktorom valné zhromaždenie rozhodlo, že sa prerozdelí medzi akcionárov alebo spoločníkov. Suma určená na prerozdelenie sa účtuje u spoločníka alebo akcionára ako pohľadávka na účte 378 – Iné pohľadávky a súvzťažne v prospech vecne príslušného účtu finančnej investície, pričom suma prevyšujúca hodnotu na vecne príslušnom účte finančnej investície sa účtuje v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy. V nadväznosti na túto zmenu sa v § 27b vypúšťa odsek 6. • § 37 ods. 11 postupov účtovania – spresňuje sa druhá veta v § 37 ods. 11, ktorá upravuje výpočet goodwillu pri zlúčení, ak zanikajúca účtovná jednotka má podiel v nástupníckej účtovnej jednotke, pričom nejde o zlúčenie, pri ktorom vznikajú podľa Obchodného zákonníka vlastné akcie alebo vlastné obchodné podiely (nejde o zlúčenie podľa § 26 ods. 7 postupov účtovania). V tomto prípade sa goodwill účtuje ako rozdiel medzi reálnou hodnotou podielu pripadajúceho na účtovnú hodnotu majetku a záväzkov v nástupníckej účtovnej jednotke a hodnotou vlastného imania nástupnickej účtovnej jednotky, ktorá pripadá na podiel zanikajúcej účtovnej jednotky v nástupníckej účtovnej jednotke. • § 52a postupov účtovania – v § 52a sa dopĺňa odsek 8, v ktorom sa ustanovuje postup účtovania dotácie na úhradu nájomného poskytnutej podľa § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení zákona č. 155/2020 Z. z. (ďalej len „dotácia na nájomné“). Ďalšie zmeny platné od 30.12.2020 § 52 ods. 11 postupov účtovania, ktorým sa ustanovuje spôsob účtovania: • zníženia dane z pridanej hodnoty, ak po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka z tohto dodania sa stala nevymožiteľná podľa § 25a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 344/2020 Z. z. Takéto zníženie dane z pridanej hodnoty sa účtuje na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom na účet pohľadávok; • opravy odpočítanej dane z pridanej hodnoty pri nevymožiteľnej pohľadávke podľa § 53b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 344/2020 Z. z. Takáto oprava odpočítanej dane z pridanej hodnoty sa účtuje na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom na účet záväzkov.

Jazyk slovenský
Vydavateľ Poradca
Rok vydania 2022
Počet strán 663
Typ viazania mäkká
Hmotnosť (g) 523 g
Rozmery (š-v-h) 148×210
EAN 9788081622168
Dodacia doba online cena - Skladom - 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


Volanie po mieri - Prečo mu treba načúvať
-9%
Andrea Riccardi
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
18,80 €
17,11 €
Hľadanie hodnôt
-9%
Luigino Bruni
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
13,90 €
12,65 €
Vzdelávacia politika a kultúra
-9%
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
15,00 €
13,65 €
Spin diktátori - Ako sa v 21. storočí mení tvár tyranie
-9%
Sergej Gurijev, Daniel Treisman
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
21,90 €
19,93 €
Môj život prezidenta: Otvorený rozhovor Štefana Hríba s Andrejom Kiskom
-9%
Štefan Hríb
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
15,00 €
13,65 €
Jednoducho Matovič: Premiér, ktorý nechcel vyhrať voľby
-9%
Marek Vagovič
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
18,49 €
16,83 €
Tajomstvo úspechu
-9%
Ján Zbojek
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
16,00 €
14,56 €
Liberalismus
-9%
Ludwig von Mises
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
12,14 €
11,05 €