Súhlas so spracúvaním osobných údajov


Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v registračnom formulári internetového obchodu vrátane zasielania news letterov, ako: meno, priezvisko, adresa, fakturačná adresa, tel. kontakt, e-mail, na účel poskytnutia zákazníckeho benefitu vo forme sprístupnenia služieb pre zákazníkov v sprehľadnení svojich objednávok, využívania služby „uloženie na poličku“ a zasielanie news letterov spoločnosti DIDEROT s.r.o.

Dané osobné údaje budú uchované do ukončenia zmluvného vzťahu počas nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu , prípadne do doby podania žiadosti o ich vymazanie zo strany dotknutej osoby. Po obdržaní žiadosti o vymazanie osobných údajov, budú tieto osobné údaje zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľovi – externej účtovnej spoločnosti D-CONT Plus s.r.o., Patince 469, Patince 946 39, IČO: 46 126 791, za účelom spracovania účtovných dokladov na základe platnej legislatívy SR a technickému správcovi softvéru internetového kníhkupectva FatCamel s.r.o., Palatínová 4, Komárno 945 01, IČO 47 016 353, za účelom zabezpečenia opráv a modifikácií poskytnutých osobných údajov na žiadosť kupujúceho.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.
Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby.

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
na prenosnosť osobných údajov;
podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne. Za osobu mladšiu ako 16 rokov môže udeliť súhlas jej zákonný zástupca.