Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

V tomto písomnom oznámení vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov v našom elektronickom kníhkupectve na účely plnenia zmluvy a na marketingové účely. Dovoľte nám vysvetliť, z akého dôvodu sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je:
- plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je ste vy,
- na základe vami udeleného súhlasu, informovať vás jednoduchým e-mailom o novinkách týkajúcich sa ponuky nášho internetového obchodu a poskytovanie časovo obmedzených ponúk, umožniť vám prehliadať vaše staršie objednávky, prípadne využiť služby „uloženie na poličku“.
Prosíme prečítajte si nižšie uvedené informácie usporiadané do jednoduchých otázok.

Kto spravuje vaše osobné údaje
Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť prevádzkujúca web stránku – DIDEROT s.r.o., so sídlom Eötvösova 59/2817, 945 01 Komárno, Slovensko. IČO spoločnosti je 35 952 237 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracovávame
Na vyššie uvedené účely spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov:
• základné identifikačne údaje – meno, priezvisko, adresu, prípadne fakturačné údaje (adresa, názov firmy, IČO),
• kontaktné údaje – emailová adresa, telefónne číslo/mobil,
• súbory cookies – malé súbory umiestnené na pevnom disku vášho počítača, vďaka ktorým je možné vás identifikovať ako jednotlivca v rámci prehliadaných web stránok.
• informácie o čítaných textoch, článkoch, ako s našimi web stránkami pracujete, aké produkty alebo služby ste si od nás zakúpili v minulosti, a pod.,
• technické a geolokačné údaje – IP adresy, verziu prehliadača a operačného systému, označenie používaného zariadenia.

Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú
Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode pochádzajú priamo od vás. Získali sme ich napríklad vyplnením objednávky, alebo aktivovaním formulára o zasielanie news lettera alebo registrácii na našom internetovom kníhkupectve. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z vášho prehliadača alebo z verejne dostupných zdrojov, registrov, evidencií, napríklad z obchodného registra, zo živnostenského registra, prípadne iných voľne dostupných registrov. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať, napríklad Facebook.

Na aké účely sa poskytuje súhlas pre spracovanie osobných údajov
Súhlas poskytnutý na účely zasielania news letterov a vykonania registrácie v internetovom kníhkupectve je váš dobrovoľne udelený súhlas. Poskytuje sa na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:
- zasielanie informácií o novinkách týkajúcich sa ponuky nášho internetového obchodu a poskytovanie časovo obmedzených ponúk,
- sprístupnenie možnosti prehliadania objednávok registrovaným zákazníkom, využívanie služby „uloženie na poličku“
Automatizované spracúvanie a profilovanie sa nevykonáva.

Ako dlho sa budú vaše údaje uchovávať
Súhlas udeľujete na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu (lehota potrebná na archiváciu účtovných dokladov a pod.), alebo keď váš súhlas odvoláte. Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané.

Kto má prístup k vašim údajom prístup
Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup okrem našej spoločnosti aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje v postavení tzv. sprostredkovateľa. Ide o subjekty, s ktorými naša spoločnosť spolupracuje z dôvodu zabezpečenia chodu podnikateľskej činnosti (napr. účtovníci, technický správca internetového kníhkupectva a pod.), alebo nám poskytujú pomoc so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (napr. Facebook, Google). Zmluvné vzťahy so Sprostredkovateľmi sú ošetrené v zmysle platnej legislatívy o ochrane osobných údajov a tiež sú povinné dodržiavať striktné predpisy ochrany bezpečnosti vami poskytnutých údajov.

Ako sú údaje uchované
Spracovanie a uloženie údajov je chránené viacerými opatreniami ako heslami, šifrovaním, pravidelným zálohovaním, aktualizáciami bezpečnostných systémov a priebežnou starostlivosťou o bezpečnosť techniky. Údaje sú uložené na dátových serveroch splňujúcich bezpečnostný štandard pre ochranu osobných údajov. Na prenos údajov medzi koncovým zariadením užívateľa a serverom je zabezpečené pomocou SSL certifikátu.

Ako môžete uchovanie a použitie týchto údajov ovplyvniť
V prípade, že chcete zrušiť zasielanie noviniek a obchodných ponúk emailovými správami, môžete tak urobiť kliknutím na odkaz v každej takej emailovej správe alebo nám môžete napísať na e-mail info@diderot.sk.. Rovnaký e-mail môžete použiť v prípade, keď chcete aby sme zmenili, zablokovali, úplne vymazali vaše osobné údaje. Tento e-mail použite prosím aj v prípade akýchkoľvek iných otázok. Ak preferujete písomný styk, vaše pripomienky alebo žiadosti adresujte prosím na vyššie uvedenú adresu spoločnosti DIDEROT s.r.o.

Aké máte práva pri spracúvaní osobných údajov
Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov
Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie toho, či spoločnosť spracováva vaše osobné údaje. Ak áno máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu
V prípade, že sú vaše osobné údaje neaktuálne alebo nepresné, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť podlieha individuálnemu posúdeniu, z dôvodu, že v niektorých prípadoch máme zákonom stanovenú povinnosť alebo oprávnený záujem si osobné údaje ponechať.

Právo na obmedzenie spracovania
Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov
V prípade že si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, v súlade s platnou legislatívou a technickými možnosťami.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie
Ak sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života, alebo v rozpore s platnou legislatívou, neváhajte si od nás požiadať o vysvetlenie alebo odstránenie vám nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Kde môžete svoje práva uplatniť a za aký poplatok
Jednotlivé práva si môžete uplatniť v našej spoločnosti buď emailom na vyššie spomenutej emailovej adrese alebo písomne na adrese sídla spoločnosti. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Koľko musíte čakať na odpoveď
Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť problému, je možné podľa platnej legislatívy predĺžiť túto lehotu na dva mesiace. O predĺžení vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme písomne informovať.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
V prípade podozrenia na neoprávnené použitie vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Rad našich stránok používa súbory cookie, aby sme uchovali:

skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa opätovne zobrazovať);
skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookie na tejto webovej lokalite.

Rovnako niektoré videá, ktoré sú súčasťou našich stránok, používajú súbory cookie na anonymný zber štatistických údajov o tom, ako ste sa tam dostali a ktoré videoklipy ste si pozreli.

Súbory cookies ukladá aj Google Analytics– služba, ktorá meria efektivitu a účinnosť webovej stránky domain.com.

Povolenie použitia súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali.

Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

Používame aj iné súbory cookie?

Niektoré z našich stránok alebo podlokalít môžu používať dodatočné alebo odlišné súbory cookie než uvedené v predchádzajúcom texte. V takomto prípade budú na predmetnej stránke v osobitnom oznámení o súboroch cookie poskytnuté podrobné údaje o ich použití. Komisia vás môže požiadať, aby ste súhlasili s uchovaním týchto súborov cookie.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Ďakujeme že využívate služby nášho kníhkupectva a za dôveru v oblasti ochrany osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás obráťte s dôverou.

Tím DIDEROT s.r.o.