Ostatné

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Učebnica pre šoférov
-8%
Ľubomír Tvorík, Dana Tvoríková

Úspešná učebnica pre vodičov (schválené ministerstvom dopravy ako učebné pomôcky) vydávame už viac ako 20 rokov. Obsahuje kompletný študijný materiál nielen na skúšky žiadateľov o vodičské oprávnenie, ale aj na preskúšanie šoférov z povolania. Jej súčasťou…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
13,70 €
12,61 €
Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre SŠ
-5%

Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre stredné školy sú praktickou pomôckou, bez ktorej sa nezaobíde žiadny študent. Ottovo nakladateľstvo zvolilo nový prístup a prichádza s prvými farebnými tabuľkami. Výhodou použitia farieb je veľmi prehľadné…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,99 €
5,70 €
Čítanie pre dyslektikov
-5%
Mária Horecká

Knižka je určená deťom s problémami pri čítaní. Je rozvrhnutá na tri časti a zameraná na zvládnutie techniky čítania pre deti, ktoré už prebrali v škole všetky písmená, ale celé slovo (prípadne slabiku) sú schopné prečítať len s námahou alebo ho skomolia.…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,99 €
5,70 €
Ekonomické minimum
-5%
Vieroslava Holková

príprava na teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky z ekonómie vzdelávacieho programu Ekonomika a organizácia, obchod, služby súhrn učiva z ekonómie na obchodných a hotelových akadémiách, stredných odborných školách zameraných na obchodné a…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
8,00 €
7,60 €
Financie v praxi - riešenie a komentáre - časť A
-5%
Peter Tóth, Monika Dillingerová

"K pracovnej učebnici Financie v praxi A pripravili autori aj titul RIEŠENIA A KOMENTÁRE. Tento titul je určený nielen pre učiteľov, ktorí s pracovnou učebnicou pracujú v triede a má im šetriť čas potrebný na prípravu hodiny, ale aj pre nadšencov a fanúšikov…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
15,20 €
14,44 €
Hravá občianska náuka 6 PZ
-5%
Slavomír Lesňák

Pracovný zošit má ambíciu napomôcť žiakom s rozvojom sociálneho a občianskeho vedomia, so zlepšenímorientácie v sociálnom prostredí v bežných situáciách, priblížiť ich k právnym informáciám o rodine, obci, občianstve. Učivo je štruktúrované od rodiny…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,60 €
5,32 €
Hravá Občianska náuka 7 PZ
-5%
Slavomír Lesňák

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných vedomostí, zručností a spôsobilostí z oblasti štátu a práva, ktoré umožňujú žiakom orientovať sa v sociálnom prostredí, pomáhajú im v procese socializácie, učia ich demokraticky myslieť a konať, poznať…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,60 €
5,32 €
Hravá technika 9 PZ
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú späté s technikou v jej rozmanitých podobách. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi materiálmi a pomôckami, ktoré sú základom…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
6,00 €
5,70 €
Hudobníček 1
-5%
Erika Backová

Hudobná písanka je určená všetkým deťom, ktoré sa chcú aktívne zmocňovať hudby. V písanke sa deti jednoduchou a hravou formou naučia poznávať a písať noty a hudobné znaky. Obsah Hudobníčka je v súlade s inovovaným ŠVP pre prvý stupeň základných škôl,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
6,00 €
5,70 €
Hudobníček 2
-5%
Erika Backová

Hudobná písanka je určená všetkým deťom, ktoré sa chcú aktívne zmocňovať hudby. V písanke sa deti jednoduchou a hravou formou naučia poznávať takty, hudobné nástroje, hudobné značky a predznamenania. Obsah Hudobníčka je v súlade s inovovaným ŠVP pre…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
6,00 €
5,70 €
Lesné tajomstvá  PZ pre 3 ročník
-5%
Zuzana Gahérová

Pracovný zošit je určený pre žiakov 3. ročníka ZŠ. Vedie deti k čítaniu a k porozumeniu prečítaného textu. Rozvíja nielen čitateľské zručnosti žiaka, ale prináša aj nevšedné zážitky a zaujímavé informácie o lese a jeho obyvateľoch. Je výbornou pomôckou…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,30 €
5,04 €
Podstatné mená
-5%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracovaný a bohato ilustrovaný prehľad podstatných mien vhodný i pre dyslektikov. vzory mužského, ženského a stredného rodu v tabuľkách pravopis koncoviek gramatické kategórie delenie podstatných mien

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
1,00 €
0,95 €
Prehľad chémie pre ZŠ
-5%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracované učivo základnej školy - od základných pojmov až po organickú a anorganickú chémiu. periodická sústava prvkov 11 vzorových príkladov chemických výpočtov 12 nákresov a tabuliek 57 chemických rovníc

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
1,99 €
1,90 €
Prehľad psychológie
-5%

Záujem o poznanie duševných procesov pretrváva aj v období informačných technológií. Pokúšajú sa o to (neúspešne) i rôzne návody v bulvárnych časopisoch Úspešnejšia cesta k tomuto cieľu vedie cez oboznámenie sa so základnými poznatkami všeobecnej psychológie.…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
8,50 €
8,08 €
Štátny vzdelávací program pre predprimarné vzdelávanie v materských školách
-5%
Kolektív autorov

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,00 €
6,65 €
Technika 7 - učebnica
-5%
Mária Vargová, Ľubomír Žáčok

V novej učebnici techniky si žiaci osvoja teoretické vedomosti z oblasti grafickej komunikácie v technike, oboznámia sa s rôznymi druhmi technických materiálov (drevo, kov, plasty, sklo, guma, textil, kompozity) a s pracovnými postupmi pri ich spracovaní…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,20 €
6,84 €
Testovanie 9 do vrecka -  matematika a slovenský jazyk
-5%
Karol Lukáč, Alena Naďová

Testovanie do vrecka 9 obsahuje 5 testov zo slovenského jazyka a literatúry a 5 tesov z matematiky. Na konci publikácie sú uvedené riešenia na bezproblémové overenie správnosti odpovedí.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,00 €
3,80 €
Testové križovatky do vrecka
-5%

Plnofarebná publikácia obsahuje všetky križovatky použité v oficiálnych policajných testoch a správne riešenie príslušných testových otázok. Vynikajúca pomôcka pri príprave žiadateľov o vodičské oprávnenie v obľúbenom vreckovom formáte.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
2,60 €
2,47 €
Záložka – Panovníci Slovenska
-5%
Petr Kupka

Záložka obsahuje prehľad všetkých panovníkov a prezidentov Slovenska od Veľkej Moravy až po súčasnosť.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
0,69 €
0,66 €
Administratíva a korešpondencia pre 1. ročník obchodných akadémií
Judita Sehnalová

Učebnica je spracovaná ako cvičebnica pre nácvik klávesnicovej gramotnosti. Učivo je rozdelené do 6 tematických celkov zameraných na význam klávesnicovej gramotnosti, oboznámenie sa s pracovným prostredím a osvojenie si správnych návykov, na nácvik písania…

Dodacia doba
nedostupné
17,00 €
Čítajme s porozumením 3-4 ročník ZŠ
Zuzana Gahérová

Pracovný zošit sa zameriava na oblasť porozumenia čítaných textov. Vedie deti k čítaniu, uvažovaniu nad skladbou vety, postupnosťou deja pri skladaní príbehu a schopnosti vybrať z textu dôležité informácie. Aktivity sú zostavené tak, aby deťom poskytli…

Dodacia doba
nedostupné
7,98 €
Finančná gramotnosť– PZ pre žiakov 1.– 4.ročníka ZŠ
Mária Kubovičová

Pracovný zošit pre prvý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a aktivity so žiakmi na hodinách. V súvislosti s povinnosťou škôl zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP je tu pomôcka pre pedagógov na výučbu finančnej gramotnosti…

Dodacia doba
nedostupné
6,50 €
Teória ošetrovateľstva - princípy a prax
Dana Farkašová

Povolanie sestra od čias Florence Nightingaleovej prešlo mnohými zmenami. V priebehu desaťročí sa nemenila len uniforma sestier, ale najmä náplň ich činnosti. Sestra je odborník a rovnocenný partner v zdravotníckom tíme. Je erudovaná a schopná kriticky…

Dodacia doba
nedostupné
12,00 €
Základy etiky - 5. upravené vydanie
Jana Miedzgová, Dáša Vargová

Ďalšia zo série učebníc z predmetu Náuka o spoločnosti. Ministerstvo školstva a vedy SR zaradilo túto učebnicu do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy. Cieľom učebnice je pomôcť pri hľadaní morálnej cesty v živote. Učiť sa dialógu, schopnosti…

Dodacia doba
nedostupné
3,52 €
Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu
Vladimír Gonda

Predstavuje šieste, prepracované a doplnené vydanie metodického návodu na spracovanie a obhajobu diplomovej práce, ktorou študujúci završujú druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Pomáha študentom radami, návodmi a informáciami, ako si zvoliť tému diplomovej…

Dodacia doba
nedostupné
7,19 €
Ako písať záverečné a kvalifikačné práce
Dušan Katuščák

* bakalárske práce * diplomové práce * dizertačné práce * špecializačné práce * habilitačné práce * seminárne a ročníkové práce * práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti * ako urobiť bibliografické odkazy * ako citovať tradičné a elektronické…

Dodacia doba
nedostupné
4,00 €
An Illustrated History of the USA
Bryn O´Callaghan

This is a companion volume to An Illustrated History of Britain. It traces the history of the USA from the time of the Amerindians, through to the arrival of the Europeans, to the present day. Topics covered include colonial life, the Civil War and the…

Dodacia doba
nedostupné
28,00 €
Aritmetická postupnosť I.diel
Young Scientist

Elementárne poznatky o postupnostiach majú základ už v starom Egypte, Babylone a Číne. V antickom Grécku postupnostiam a nekonečným radom venovali pozornosť Euklides a Archimedes. Rozvoj súčasnej teórie sa začína od 17. storočia. Prvá kapitola je venová…

Dodacia doba
nedostupné
2,90 €
Čitateľský denník v kocke pre ZŠ
Nociarová Beáta

Školáci, pozor! Hľadáte informácie o slovenských a svetových literárnych dielach a ich autoroch? Povinné čítanie pre vás bude hračkou vďaka tejto učebnici, ktorá vám zaujímavým spôsobom priblíži jednotlivé diela. Konečne učebnica, ktorú si obľúbite!

Dodacia doba
nedostupné
5,99 €
Daždivé prázdniny  III.
Mgr. Ingrid Simaničová

Nenásilné a hravé precvičovanie učiva 3. ročníka ZŠ z matematiky, slovenčiny, prvouky, prírodovedy a vlastivedy. Doplnené o plnofarebné kresby a obrázky. Vhodné aj počas šk. roka.

Dodacia doba
nedostupné
4,15 €