Ostatné

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Učebnica pre šoférov
-8%
Ľubomír Tvorík, Dana Tvoríková

Úspešná učebnica pre vodičov (schválené ministerstvom dopravy ako učebné pomôcky) vydávame už viac ako 20 rokov. Obsahuje kompletný študijný materiál nielen na skúšky žiadateľov o vodičské oprávnenie, ale aj na preskúšanie šoférov z povolania. Jej súčasťou…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
13,70 €
12,61 €
Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre SŠ
-5%

Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre stredné školy sú praktickou pomôckou, bez ktorej sa nezaobíde žiadny študent. Ottovo nakladateľstvo zvolilo nový prístup a prichádza s prvými farebnými tabuľkami. Výhodou použitia farieb je veľmi prehľadné…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,99 €
5,70 €
Ochrana života a zdravia PZ pre 5. - 9. ročník ZŠ
-5%
Katarína Dutková

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia. Pre žiakov aj učiteľov slúži na to, aby sa naplnili ciele prierezovej témy Ochrana života a zdravia.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,00 €
7,60 €
Ochrana života a zdravia PZ pre 1. - 4. ročník ZŠ
-5%
Katarína Dutková

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia. Pre žiakov aj učiteľov slúži na to, aby sa naplnili ciele prierezovej témy Ochrana života a zdravia.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,00 €
7,60 €
Čítanie pre dyslektikov
-5%
Mária Horecká

Knižka je určená deťom s problémami pri čítaní. Je rozvrhnutá na tri časti a zameraná na zvládnutie techniky čítania pre deti, ktoré už prebrali v škole všetky písmená, ale celé slovo (prípadne slabiku) sú schopné prečítať len s námahou alebo ho skomolia.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,99 €
5,70 €
Ekonomické minimum
-5%
Vieroslava Holková

príprava na teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky z ekonómie vzdelávacieho programu Ekonomika a organizácia, obchod, služby súhrn učiva z ekonómie na obchodných a hotelových akadémiách, stredných odborných školách zameraných na obchodné a…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,00 €
7,60 €
Hravá občianska náuka 6 PZ
-5%
Slavomír Lesňák

Pracovný zošit má ambíciu napomôcť žiakom s rozvojom sociálneho a občianskeho vedomia, so zlepšenímorientácie v sociálnom prostredí v bežných situáciách, priblížiť ich k právnym informáciám o rodine, obci, občianstve. Učivo je štruktúrované od rodiny…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,40 €
7,03 €
Hravá Občianska náuka 7 PZ
-5%
Slavomír Lesňák

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných vedomostí, zručností a spôsobilostí z oblasti štátu a práva, ktoré umožňujú žiakom orientovať sa v sociálnom prostredí, pomáhajú im v procese socializácie, učia ich demokraticky myslieť a konať, poznať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,40 €
7,03 €
Kostra a svalstvo človeka
-5%

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
2,40 €
2,28 €
Podstatné mená
-5%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracovaný a bohato ilustrovaný prehľad podstatných mien vhodný i pre dyslektikov. vzory mužského, ženského a stredného rodu v tabuľkách pravopis koncoviek gramatické kategórie delenie podstatných mien

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
1,15 €
1,10 €
Prehľad psychológie
-5%

Záujem o poznanie duševných procesov pretrváva aj v období informačných technológií. Pokúšajú sa o to (neúspešne) i rôzne návody v bulvárnych časopisoch Úspešnejšia cesta k tomuto cieľu vedie cez oboznámenie sa so základnými poznatkami všeobecnej psychológie.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,50 €
8,08 €
Štátny vzdelávací program pre predprimarné vzdelávanie v materských školách
-5%
Kolektív autorov

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,00 €
7,60 €
Technika 7 - učebnica
-5%
Mária Vargová, Ľubomír Žáčok

V novej učebnici techniky si žiaci osvoja teoretické vedomosti z oblasti grafickej komunikácie v technike, oboznámia sa s rôznymi druhmi technických materiálov (drevo, kov, plasty, sklo, guma, textil, kompozity) a s pracovnými postupmi pri ich spracovaní…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
9,40 €
8,93 €
Testovanie 5 do vrecka
-5%
autor neuvedený

Publikácia je určená na prípravu na Testovanie 5. Praktická brožúrka formátu A6 ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí zo slovenského jazyka aj z matematiky prostredníctvom 10 testov. Prínos publikácie podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,10 €
4,85 €
Testovanie 9 do vrecka -  matematika a slovenský jazyk
-5%
Karol Lukáč, Alena Naďová

Testovanie do vrecka 9 obsahuje 5 testov zo slovenského jazyka a literatúry a 5 tesov z matematiky. Na konci publikácie sú uvedené riešenia na bezproblémové overenie správnosti odpovedí.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,10 €
4,85 €
Testové križovatky do vrecka

Plnofarebná publikácia obsahuje všetky križovatky použité v oficiálnych policajných testoch a správne riešenie príslušných testových otázok. Vynikajúca pomôcka pri príprave žiadateľov o vodičské oprávnenie v obľúbenom vreckovom formáte.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,90 €
Záložka – Panovníci Slovenska
-5%
Petr Kupka

Záložka obsahuje prehľad všetkých panovníkov a prezidentov Slovenska od Veľkej Moravy až po súčasnosť.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
0,69 €
0,66 €
Administratíva a korešpondencia pre 1. ročník obchodných akadémií
Judita Sehnalová

Učebnica je spracovaná ako cvičebnica pre nácvik klávesnicovej gramotnosti. Učivo je rozdelené do 6 tematických celkov zameraných na význam klávesnicovej gramotnosti, oboznámenie sa s pracovným prostredím a osvojenie si správnych návykov, na nácvik písania…

Dodacia doba
nedostupné
22,00 €
Čítajme s porozumením 3-4 ročník ZŠ
Zuzana Gahérová

Pracovný zošit sa zameriava na oblasť porozumenia čítaných textov. Vedie deti k čítaniu, uvažovaniu nad skladbou vety, postupnosťou deja pri skladaní príbehu a schopnosti vybrať z textu dôležité informácie. Aktivity sú zostavené tak, aby deťom poskytli…

Dodacia doba
nedostupné
7,98 €
Financie v praxi - riešenie a komentáre - časť A
Peter Tóth, Monika Dillingerová

"K pracovnej učebnici Financie v praxi A pripravili autori aj titul RIEŠENIA A KOMENTÁRE. Tento titul je určený nielen pre učiteľov, ktorí s pracovnou učebnicou pracujú v triede a má im šetriť čas potrebný na prípravu hodiny, ale aj pre nadšencov a fanúšikov…

Dodacia doba
nedostupné
15,20 €
Finančná gramotnosť– PZ pre žiakov 1.– 4.ročníka ZŠ
Mária Kubovičová

Pracovný zošit pre prvý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a aktivity so žiakmi na hodinách. V súvislosti s povinnosťou škôl zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP je tu pomôcka pre pedagógov na výučbu finančnej gramotnosti…

Dodacia doba
nedostupné
8,00 €
Hravá technika 9 PZ
Kolektív autorov

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú späté s technikou v jej rozmanitých podobách. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi materiálmi a pomôckami, ktoré sú základom…

Dodacia doba
nedostupné
7,40 €
Hudobníček 1
Erika Backová

Hudobná písanka je určená všetkým deťom, ktoré sa chcú aktívne zmocňovať hudby. V písanke sa deti jednoduchou a hravou formou naučia poznávať a písať noty a hudobné znaky. Obsah Hudobníčka je v súlade s inovovaným ŠVP pre prvý stupeň základných škôl,…

Dodacia doba
nedostupné
6,90 €
Hudobníček 2
Erika Backová

Hudobná písanka je určená všetkým deťom, ktoré sa chcú aktívne zmocňovať hudby. V písanke sa deti jednoduchou a hravou formou naučia poznávať takty, hudobné nástroje, hudobné značky a predznamenania. Obsah Hudobníčka je v súlade s inovovaným ŠVP pre…

Dodacia doba
nedostupné
6,90 €
Kuliferdo - špecifické poruchy učenia
Kolektív autorov

Súbor siedmich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl so špecifickými poruchami učenia. Je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja zrakové vnímanie, logické myslenie, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť, grafomotoriku…

Dodacia doba
nedostupné
21,00 €
Lesné tajomstvá  PZ pre 3 ročník
Zuzana Gahérová

Pracovný zošit je určený pre žiakov 3. ročníka ZŠ. Vedie deti k čítaniu a k porozumeniu prečítaného textu. Rozvíja nielen čitateľské zručnosti žiaka, ale prináša aj nevšedné zážitky a zaujímavé informácie o lese a jeho obyvateľoch. Je výbornou pomôckou…

Dodacia doba
nedostupné
6,90 €
Moje prvé čiary
Zuzana Virgovičová, Lýdia Virgovičová

Dielo je určené na prípravné obdobie a obsahuje sériu didakticky overených a schválených cvičení a cvikov, ktoré pomáhajú rozcvičiť jemnú motoriku dieťaťa a pripraviť ho tak na písacie úkony. Zošit obsahuje aj nápovedné obrázky, ktoré z neho robia príťažlivú…

Dodacia doba
nedostupné
2,36 €
Prehľad chémie pre ZŠ
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracované učivo základnej školy - od základných pojmov až po organickú a anorganickú chémiu. periodická sústava prvkov 11 vzorových príkladov chemických výpočtov 12 nákresov a tabuliek 57 chemických rovníc

Dodacia doba
nedostupné
1,99 €
Teória ošetrovateľstva - princípy a prax - Učebnica pre študentov ošetrovateľstva
Dana Farkašová

Povolanie sestra od čias Florence Nightingaleovej prešlo mnohými zmenami. V priebehu desaťročí sa nemenila len uniforma sestier, ale najmä náplň ich činnosti. Sestra je odborník a rovnocenný partner v zdravotníckom tíme. Je erudovaná a schopná kriticky…

Dodacia doba
nedostupné
12,00 €
Základy etiky - 5. upravené vydanie
Jana Miedzgová, Dáša Vargová

Ďalšia zo série učebníc z predmetu Náuka o spoločnosti. Ministerstvo školstva a vedy SR zaradilo túto učebnicu do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy. Cieľom učebnice je pomôcť pri hľadaní morálnej cesty v živote. Učiť sa dialógu, schopnosti…

Dodacia doba
nedostupné
3,52 €