kol.

Zákony 2024/IV

Titul obsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení z oblastí stavebníctva a rozvoja bývania po ostatných novelách. Do pozornosti dávame Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní, Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe a Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania... 1. Stavebný zákon a súvisiace predpisy Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 2. Energetika Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 3. Stavebné výrobky Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch Vyhláška č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb 4. Bývanie Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania Nariadenie vlády č. 327/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so štátnou podporou nájomného bývania Zákon č. 443/2010 Zb. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní Zákon č. 310/1992 Z. z. o stavebnom sporení Opatrenie č. 378/2023 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebne sporenie na rok 2024 Prehľad opatrení o výške štátnej prémie na stavebne sporenie Vyhláška č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu Vyhláška č. 284/2013 Z. z., o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti 5. Pôda Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v z.n.p. Zákon č. 504/2003 Z. z. o najme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Titul obsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení z oblastí stavebníctva a rozvoja bývania po ostatných novelách. Do pozornosti dávame Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní, Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe a Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania... 1. Stavebný zákon a súvisiace predpisy Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 2. Energetika Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 3. Stavebné výrobky Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch Vyhláška č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb 4. Bývanie Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania Nariadenie vlády č. 327/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so štátnou podporou nájomného bývania Zákon č. 443/2010 Zb. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní Zákon č. 310/1992 Z. z. o stavebnom sporení Opatrenie č. 378/2023 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebne sporenie na rok 2024 Prehľad opatrení o výške štátnej prémie na stavebne sporenie Vyhláška č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu Vyhláška č. 284/2013 Z. z., o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti 5. Pôda Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v z.n.p. Zákon č. 504/2003 Z. z. o najme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Jazyk slovenský
Vydavateľ Poradca
Rok vydania 2024
Počet strán 592
Typ viazania Paperback
Hmotnosť (g) 460 g
Rozmery (š-v-h) 148×210 mm
EAN 9788081622748
Dodacia doba online cena - Skladom - 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


Nové stavebné zákony a súvisiace predpisy s komentárom platné od 01.04.2024
-7%
Ing. O. Lúčanský, JUDr. Š. Korec
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
34,90 €
32,46 €
Zákony 2024/IV
-7%
kol.
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
10,80 €
10,05 €
Územné plánovanie a výstavba
-7%
Ing. Štefan Strašnický
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
19,00 €
17,67 €
Aktualizácia 2023 III/4 : Opatrenie MPSVaR o úprave súm životného minima
-7%
kol.
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,50 €
4,19 €
Novelizovaný Zákon o strelných zbraniach a strelive
-7%
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
7,70 €
7,17 €
Zákony 2023 V/B - Výchova a vzdelávanie, Školská samospráva, Obecná polícia, Verejné práce, Regionálny rozvoj
-7%
kol.
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
9,20 €
8,56 €
Novelizovaný Civilný mimosporový poriadok
-7%
kol.
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,80 €
5,40 €
Aktualizácia 2023 I/2
-7%
kol.
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,63 €