Spoločenské vedy

V kategórii Spoločenské vedy nájdete knihy zaoberajúce sa filozofiou, psychológiou, právom , politikou, ekonómiou.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Demoralizovaná ekonomika
-34%
Daniel Vilhelm

......o čom je táto kniha? O tom, že v súčasnej ekonomike a spoločnosti: - dominuje vo vzťahu morálky a ekonomiky nespravodlivosť, - prehlbuje sa odcudzenie vo všetkých jeho formách, - rastie tieňová ekonomika, - bujnie rentierska ekonomika, - narastá…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
28,60 €
19,00 €
Ústava SR od 1. 1. 2023
-11%
kol.

Ústava SR je určená žiakom základných škôl, študentom stredných a vysokých škôl a všetkým, ktorí na území Slovenska žijú a majú práva chránené Ústavou SR. Okrem základných ľudských práv, ktoré štát SR garantuje a povinností, s ktorými sa život v našej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,49 €
3,11 €
Ústava Slovenskej republiky - po poslednej novele
-9%

Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení ústavných zákonov č. 44/2017 Z. z. a ústavného zákona č. 71/2017 Z. z. s účinnosťou od 4.4.2017

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
1,69 €
1,54 €
Daňové a nedaňové výdavky A - Z 2023
-9%
kol.

Aké výdavky si môže podnikateľ pri vysporiadaní svojej daňovej povinnosti uplatniť? Ktoré výdavky sa považujú za daňové a ktoré za nedaňové, upravuje zákon o dani z príjmov. Zákon vymedzuje definúciu daňového výdavku, ich spôsobu uplatňovania a tiež…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
20,90 €
19,02 €
Daňový sprievodca 2023 s komentárom
-9%
kol.

Publikácia obsahuje: Daňové zákony: 1. Zákon o dani z príjmov 2. Zákon o DPH 3. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 4. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností 5. Zákon o dani z motorových vozidiel 6. Zákon…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,90 €
10,83 €
Daňové priznania 2022
-9%
kol.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022 Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 Daňové priznanie k dani z príjmov v rozpočtových a príspevkových organizáciách za rok 2022 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,80 €
8,92 €
Zákony 2023 I/A - Daňové zákony
-9%
Kol.

Daňové zákony obsahujú úplné znenie zákonov z oblasti správy daní, dane z príjmov, DPH, miestnych a spotrebných daní po novelách k 1. 1. 2023. Zmeny v zákonoch sú prehľadne graficky zvýraznené. V publikácii daňové zákony nájdete témy: daň z príjmov,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,20 €
8,38 €
Zákony 2023 I/B - účtovné zákony
-9%
kol.

Titul obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve po ostatnej novele, a tiež ďalšie súvisiace postupy a predpisy z oblasti účtovníctva pre účtovné jednotky účtujúce v sústave JÚ, PÚ, rozpočtové organizácie, neziskové organizácie, mikro, malé a veľké účtovné…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,20 €
8,38 €
Zákony 2023 II/A - Obchodné a občianske právo, Živnostenské podnikanie
-9%
kol.

Publikácia obsahujú úplné znenia zákonov po novelách pre rok 2023[/B]: Obchodný zákonník, Obchodný vestník, Občiansky zákonník, Ústava SR, Obchodný register, E-government, Autorský zákon, Zákon o sudcoch, Antidiskriminačný zákon, Zákon o reklame, slobodnom…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,20 €
8,38 €
Rýchlokurz geniality - 42 otázok a odpovedí, ktoré vám pomôžu pochopiť dnešný svet
Ľudovít Ódor

„42 je milé číslo, ktoré si môžete zobrať domov a predstaviť ho svojej rodine.“ Douglas Adams Na prahu ďalšej technologickej revolúcie, vážnych následkov klimatických zmien a vo víre svetových megatrendov, ako je starnutie populácie či deglobalizácia,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
29,90 €
Poradca č. 13 - Zákon o službách zamestnanosti s komentárom
-6%
kol.

Za kľúčový cieľ novely zákona o službách zamestnanosti sa považuje rozpracovanie úloh pre oblasť zamestnanosti a tvorby pracovných miest. Budú sa presadzovať opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest, v rámci AOTP sa zabezpečí…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,50 €
7,99 €
Poradca 12/2023 - Zákon o zdravotnom poistení s komentárom
-6%
Ing. Prušíková

Za zamestnanca vypočítava, vykazuje a platí preddavok na zdravotné poistenie jeho zamestnávateľ zo skutočne zarobeného príjmu v konkrétnom mesiaci. Od 1. januára 2023 sa pri platení preddavkov zamestnanca uplatňuje minimálny preddavok, t. j. prvýkrát…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,50 €
7,99 €
Trestný zákon 2023
-6%
kol.

Trestný zákon 2023 Novinka Trestný zákon a poriadok, Spravovací a kancelársky poriadok, Trestná zodpovednosť, zákon o policajnom zbore, priestupky a register trestov Titul obsahuje trestné a správne právo po novelách 2023, doplnený Vyhláškou o Spravovacom…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
10,90 €
10,25 €
Poradca 11-2023 - Daňový poriadok s komentárom
-6%
kol.

V Daňovom poriadku sa zaviedla úprava registrácie z úradnej moci, vzhľadom na nedostatočnú kvalitu dát zdrojového registra tak, že od 1. 1. 2023 sa budú registrovať z úradnej moci daňové subjekty, ktoré sú do tohto registra zapísané z obchodného a živnostenského…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
10,00 €
9,40 €
Optimalizácia dane, bez chýb, pokút a penále
-6%
Anton Kolembus

Daňová optimalizácia pre rok 2023 obsahuje veľa príkladov ako optimalizovať základ dane včas a bez stresu. Publikácia je zameraná na legálne postupy, ktoré môže daňovník využiť pri optimalizácii základu dane v rámci existujúcich právnych predpisov. Zameriava…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,80 €
9,22 €
PORADCA Č. 9-10/2023 - DAŇ Z PRÍJMOV S KOMENTÁROM
-6%
Ing. Miroslava Brnová Ing. Michaela Vidová Ig. Peter Horniaček

Zákon o dani z príjmov už obsahuje viaceré opatrenia na ochranu proti daňovým podvodom. Predmetom novela zákona je aj zavedenie nového pravidla o obmedzení úrokových nákladov zacieleného proti praktikám, ktoré na umelé znižovanie základu dane z príjmov…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
15,50 €
14,57 €
Trestný zákon a poriadok
-6%
kol.

Publikácie trestné právo zahŕňa úplné znenia zákonov z trestného a správneho práva pre rok 2023. Základným cieľom ostatnej novely Trestného poriadku je zákonodarnou úpravou ochrániť záujem dieťaťa a eliminovať osobitne psychickú ujmu dieťaťa, ktorú môže…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,50 €
7,99 €
Odvody poistného od 1.1.2023
-6%
kol.

Prinášame prehľad odvodov od 1. 1. 2023, ktoré sú platené v určitej percentuálnej výške z vymeriavacieho základu. Uvádzame nový minimálny a maximálny vymeriavací základ, poistné vypočítane z tohto základu aj výšku minimálnych preddavkov do zdravotnej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,50 €
4,23 €
Účtovná závierka za rok 2022
-6%
kol.

Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku ako riadnu účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú závierku alebo priebežnú účtovnú závierku, ak tak ustanovuje osobitný predpis (napr. zákon o bankách alebo zákon o dani z príjmov). Povinnosť zostaviť účtovnú…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,60 €
6,21 €
Poradca č. 8/2023 - Daň z pridanej hodnoty s komentárom
-6%
Naďa Vašková

Aké zmeny prináša zákon o DPH od roku 2023, sa dočítate v aktuálnej publikácii. Zákon o dani z pridanej hodnoty (DPH) po ostatnej novele je plne v súlade s legislatívou Európskej únie a zároveň sleduje aj zlepšenie platobnej disciplíny v obchodných vzťahoch,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
10,00 €
9,40 €
Zákony 2023 IV - Stavebný zákon, Kataster nehnuteľností, Pozemkové spoločenstvá, Bytové a nebytové priestory
-6%
kol.

Titul Stavebné zákony je doplnený o Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania. Obsahuje úplné znenia po novelách pre rok 2023; Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon o energetike, Zákon o energetickej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,20 €
8,65 €
Zákony 2023 III/ B - Sociálne poistenie, Starobné dôchodkové sporenie, Doplnkové dôchodkové sporenie
-6%
kol.

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o rodine, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o starobnom dôchodkovom a o doplnkovom sporení, Zákon o 13.dôchodku,... v úplnom znení. Novelizované právne predpisy s prehľadne vyznačenými zmenami v texte týkajúce sa sociálneho…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,20 €
8,65 €
Zákony 2023 II/B - Trestný zákon a poriadok, Policajný zbor, Konkurz a reštrukturalizácia
-6%
kol.

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov ako sú Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o registri trestov, Zákon o Policajnom zbore, Zákon o priestupkoch, Správny…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,20 €
8,65 €
Poradca č. 6-7/ 2023
-6%
kol.

Zákonník práce po novele 2022 obsahuje úplné znenia zákona po novele, ktorej cieľom je zabezpečiť transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre pracovníkov (zamestnancov). V tomto kontexte zákonník práce zavádza tieto zmeny: -doplnenie vybraných…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
15,50 €
14,57 €
Etymológia záhadná aj zábavná - Pôvod slov od algoritmu po zavináč
-6%
Ivana Krekáňová

Ako súvisí králik s Karolom Veľkým? Čo má Dunčo s Dunajom a Elvis Presley s punkom? Prečo sú nanuk a pexeso výsostne československé slová? Čo majú larva a babôčka spoločné s mytologickými bytosťami? Pátranie po pôvode slov vás môže zaviesť na mnohé nečakané…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
19,99 €
18,80 €
Vzory zmlúv, žalôb a podaní 2022 + CD s editovateľnými vzormi
-6%
Miroslav Tichý Edmunt Horváth Božena Jurčíková Slavomír Šamín

Vzory zmlúv obsahujú príklady najčastejších podaní. Ku každému vzoru zmluvy ponúka aj vysvetlenie a rady. Reagujú na zásadné zmeny, ku ktorým v posledných rokoch došlo v znení príslušných zákonov. Kedykoľvek budete potrebovať napísať zmluvu, vyberiete…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
20,90 €
19,65 €
Poradca 5/2023 – Nelegálne zamestnávanie, Inšpekcia práce, BOZP
-6%
kol.

Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie fyzickej osoby u zamestnávateľa, pričom medzi zamestnávateľom a pracujúcim nie je založený pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce alebo štátnozamestnanecký pomer podľa zákona o štátnej službe, tiež zamestnávanie…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,50 €
7,99 €
Úspech. Psychológia výkonnosti
-6%
Deborah A. Olson

Jedinečná príručka založená na psychologickom výskume, určená každému, kto chce byť úspešný. Bez ohľadu na to, či túžite po úspechu v práci, vo vzťahoch alebo v každodennom živote, táto inšpiratívna kniha vám predstaví nástroje potrebné na dosiahnutie…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
19,95 €
18,76 €
Padreho klan
-6%
Marek Vagovič

Kryli a zahladzovali prúsery spriaznených podnikateľov a oligarchov, ktorí mali už dávno sedieť v base. Milióny z pokútnych kšeftov prali cez čínsku práčku, aby si ich potom delili na rušnom bulvári ako bossovia talianskej mafie, keď vyplácali svojich…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
16,90 €
15,89 €
Aktualizácia II/7 / 2022 - Strelné zbrane a strelivo
-6%
kol.

Zmeny zákona sa týkajú úpravy použitej terminológie, požiadaviek na tlmič, posudzovania zhody tlmiča, označovania tlmiča a výstupných dokumentov posudzovania zhody tlmiča a úprav vyplývajúcich z aplikačnej praxe. Jednou z takýchto úprav je aj zavedenie…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,00 €
2,82 €