Spoločenské vedy

V kategórii Spoločenské vedy nájdete knihy zaoberajúce sa filozofiou, psychológiou, právom , politikou, ekonómiou.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Ústava Slovenskej Republiky
-13%
kol.

Publikácia je určená žiakom základných škôl, študentom stredných a vysokých škôl a všetkým, ktorí na území Slovenska žijú a majú práva chránené Ústavou SR. Okrem základných ľudských práv, ktoré štát SR garantuje a povinností, s ktorými sa život v našej…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
3,95 €
3,44 €
Ako sa zbaviť zvyku byť sám sebou
-10%
Dr. Joe Dispenza

Vaše gény a naprogramovanie vás neodsudzujú na to, aby ste boli po zvyšok svoj - ho života stále rovnakí. Objavuje sa nová vedná disciplína, ktorá všetkým ľudským bytostiam umožňuje vytvárať realitu podľa vlastného výberu. V knihe Ako sa zba - viť zvyku…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
15,90 €
14,31 €
Zákonník práce a súvisiace zákony do vrecka
-9%
kol.

Obľúbená vrecková príručka pracovného práva obsahuje úplné znenie Zákonníka práce so štyrmi vykonávacími nariadeniami v prvej časti a súvisiace zákony (o kolektívnom vyjednávaní, o minimálnej mzde, o nelegálnej práci, o cestovných náhradách a antidiskriminačný…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
8,00 €
7,28 €
Novelizovaný zákon o prokuratúre
-9%
kol.

Novelizovaný zákon o prokuratúre s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,30 €
4,83 €
Novelizovaný Živnostenský zákon
-9%
kol.

Novelizovaný ŽIVNOSTENSKÝ zákon s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení Novelizácia živnostenského zákona vykonaná v článku V zákona č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorá komplexne upravila problematiku pokračovania…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,40 €
5,83 €
Novelizovaný Zákon o priestupkoch
-9%
kol.

ZÁKON SNR Č. 372/1990 ZB. O PRIESTUPKOCH V ZNENÍ ZÁKONA SNR Č. 524/1990 ZB., ZÁKONA SNR Č. 266/1992 ZB., ZÁKONA SNR Č. 295/1992 ZB., ZÁKONA SNR Č. 511/1992 ZB., ZÁKONA NR SR Č. 237/1993 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 42/1994 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 248/1994 Z.…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,30 €
4,83 €
Novelizovaný stavebný zákon
-9%
kol.

Prvého apríla 2024 mal stratiť platnosť zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a nadobudnúť účinnosť zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe. Zákon č. 46/2024 Z.z. však posunul začiatok rozsiahlej reformy stavebnej legislatívy…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,70 €
6,10 €
Novelizovaný zákon o výstavbe 7/2024
-9%
kol.

ZÁKON O VÝSTAVBE s aktualizovanou dôvodovou správou ZÁKON Č. 201/2022 Z. Z. Z 27. APRÍLA 2022 O VÝSTAVBE V ZNENÍ ZÁKONA Č. 205/2023 Z. Z., ZÁKONA Č. 272/2023 Z. Z. A ZÁKONA Č. 46/2024 Z. Z.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
7,31 €
6,66 €
Novelizovaný Obchodný zákonník 9/2024
-9%
kol.

Novelizácia Obchodného zákonníka vykonaná v článku II zákona č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2024, vyplynula zo skutočnosti, že vnútroštátne i cezhraničné splynutia, zlúčenia, rozdelenia…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
9,20 €
8,38 €
Novelizovaný zákon o dani z príjmov 1/2024
-9%
kol.

Národná rada SR schválila koncom roka 2023 dva zákony (č. 508/2023 Z.z. a 530/2023 Z.z.), v ktorých nová vláda priamo novelizovala zákon o daniach z príjmov (s účinnosťou od 1.1.2024). Navyše (v čl. XVIII zákona č. 530/2023 Z.z. s účinnosťou k 31.12.2023)…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
9,41 €
8,57 €
Novelizovaný Trestný poriadok
-9%
kol.

Novelizovaný Trestný poriadok s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení Novelizácia Trestného poriadku v článku II zákona č. 40/2024 Z.z. nebola ani zďaleka taká kontroverzná ako novelizácia Trestného zákona v článku I, preto Ústavný súd SR…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
9,90 €
9,01 €
Novelizovaný Trestný zákon 2/2024
-9%
kol.

Národná rada SR schválila 8. februára 2024 kontroverzný zákon č. 40/2024 Z.z., ktorý v článku I masívne novelizoval (s účinnosťou 15. marca 2024) Trestný zákon. Ústavný súd SR však uznesením č. 41/2024 Z.z. zverejneným 11.3.2024 rozhodol o pozastavení…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,90 €
10,83 €
Poradca 10/2024 Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpad
-9%

Miestne dane ukladajú obce všeobecne záväzným nariadením, v ktorom upravujú sadzby daní, zníženie daní a oslobodenie od daní. Rovnako aj poplatok ukladajú obce všeobecne záväzným nariadením, ktorým tiež upravujú sadzby poplatku, ako aj podklady pre jeho…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,50 €
10,47 €
Aktualizácia II/2 2024 Zákon o verejnom obstarávaní Zákon o cenách
-9%
kol.

Od 1. apríla 2024 budú musieť všetky verejné obstarávania, okrem tých s veľmi nízkou hodnotou, viesť iba odborní garanti, ktorí zložili skúšku a sú registrovaní na Úrade pre verejné obstarávanie. Skúšky budú povinné pre každého, či už absolventa základnej…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,90 €
6,28 €
Trestný zákon Trestný poriadok - Aktualizácia II/1 2024
-9%
kol.

NR SR schválila 8. februára 2024 novelu Trestného zákona. Nové trestné kódexy mali nadobudnúť právoplatnosť 15. marca 2024. Novelu zákona prezidentka SR podpísala a posunula Ústavnému súdu SR, aby zákon posúdili a prípadne stihli pozastaviť jeho účinnosť…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,50 €
10,47 €
Poradca 9/2024 – Daňový poriadok
-9%
kol.

Titul Daňový poriadok pre rok 2024 obsahuje novelizované úplné znenie zákony s komentárom. V novele Daňového poriadku dochádza k úprave druhej šance pri sankciách. Nakoľko sa sankcie ukladajú za porušenie ustanovení zákona, nie je možné stanoviť počty…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,50 €
10,47 €
Dobré mamy majú strašidelné myšlienky - Ako prekonať tajné obavy čerstvých mamičiek
-9%
Karen Kleiman

Bude to v poriadku. Viac ako 90 percent čerstvých matiek má strašidelné, rušivé myšlienky o svojich deťoch aj o sebe. Čo ak mi spadne? Čo ak mi prasknú nervy a ublížim svojmu dieťaťu? Byť matkou je veľmi ťažké - neviem, či to naozaj ešte chcem robiť.…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
14,90 €
13,56 €
Civilný mimosporový - Civilný sporový - Správny súdny poriadok
-9%
Janka Kotová

Civilný sporový poriadok, predmetom ktorého je úprava sporového konania medzi stranami sporu, nie je jediným kódexom, ktorý nahradil Občiansky súdny poriadok ešte v roku 2016. Ďalšími právnymi predpismi sú Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
29,90 €
27,21 €
Poradca 7-8/2024 – Zákon o dani z príjmov s komentárom
-9%
Miroslava Brnová, Michaela Vidová

Daň z príjmov sa týka fyzických osôb (napr. zdaňovanie príjmov zo zamestnania, zdaňovanie príjmov zo živnosti, zdaňovanie príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti, zdaňovanie úrokových príjmov, zdaňovanie príjmov z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti,…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
18,00 €
16,38 €
Daňové a nedaňové výdavky 2024
-9%
Ján Mintál

Zákon o dani z príjmov vymedzuje definíciu daňového výdavku, spôsobu ich uplatňovania, určuje konkrétne skupiny výdavkov, ktoré je od príjmov možné odpočítať za určitých pravidiel a definuje daňové subjekty, ktoré si výdavky uplatňovať môžu. Publikácia…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
21,90 €
19,93 €
1000 riešení 1/2024 - Účtovná závierka v PÚ a v JÚ
-9%
kol.

Každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo, je povinná zostaviť účtovnú závierku. Táto povinnosť jej vyplýva zo zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná zostavovať riadnu, mimoriadnu, priebežnú alebo konsolidovanú účtovnú…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
17,00 €
15,47 €
Ústava, ústavné zákony a Ústavný súd do vrecka
-9%
kol.

Obľúbená vrecková príručka ústavného práva obsahuje úplné znenie Ústavy SR a ústavných zákonov (vrátane v januári novelizovaného zákona o tvorbe právnych predpisov a Zbierke zákonov) v prvej a druhej časti, zákonov upravujúcich činnosť Ústavného súdu…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
7,70 €
7,01 €
Zákony 2024 II/B
-9%
kol.

Zákony II časť CB obsahujú najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov. Publikácia je učená právnikom, policajtom, podnikateľom, exekútorom, osobách, ktoré riešia súdne spory a tiež študentom…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
10,80 €
9,83 €
Podvojné účtovníctvo 2023 – zákon s komentárom a prípady z praxe
-9%
A. Ostró, J. Hořejší, J. E. Jirásek a kol.

Kto je povinný účtovať v podvojnom účtovníctve a aké zmeny nastali počas roka 2023? Podvojné účtovníctvo je povinné predovšetkým pre právnické osoby zapísané do obchodného registra. Podvojné účtovníctvo je jeden zo spôsobov vedenia účtovníctva, ktoré…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
18,50 €
16,84 €
Vysoko citlivé dieťa
-9%
Aron N. Elaine

Prelomová príručka pre rodičov, ktorá sa zaoberá „vysokou citlivosťou“ ako vlastnosťou u detí, od psychologičky a autorky bestselleru The Highly Sensitive Person (Vysoko citlivý človek) s viac ako miliónom predaných výtlačkov.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
19,99 €
18,20 €
Poradca č. 5/2024
-9%

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,00 €
10,01 €
Tréning pamäti (nielen) pre seniorov
-9%
Jana Pavlíková

Tento pracovný zošit je určený všetkým, ktorí si chcú zlepšiť alebo zachovať duševnú kondíciu. Je známe, že pravidelný pohyb a cvičenie sú pre ľudské zdravie mimoriadne dôležité. Nezabúdajme však na to, že aj náš mozog potrebuje pravidelný tréning! Špeciálne…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
2,50 €
2,28 €
Poradca č. 3-4 / 2024 - Obchodný zákonník s komentárom
-9%
Ing. Tibor Trizuliak

Obchodný zákonník je najvyšším prameňom obchodného práva na Slovensku. Tento zákon upravuje postavenie podnikateľov, obchodno-záväzkové vzťahy a iné vzťahy s podnikaním súvisiace. Ostatná novela zákona zavádza novú terminológiu týkajúcu sa premeny a…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
18,00 €
16,38 €
Budúcnosť geografie - Ako moc a politika vo vesmíre zmenia náš svet
-9%
Tim Marshall

Vesmír: nová hranica, divoké miesto bez zákonov. Už teraz je kľúčový pre komunikáciu, ekonomiku, vojenskú stratégiu a medzinárodné vzťahy na Zemi. Stáva sa najnovšou arénou, ktorú ľudia preskúmajú, využijú – a možno dobyjú. Smerujeme do výšin a svoje…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
16,95 €
15,43 €
Ako Putin stratil Ukrajinu - A čo vojna u susedov znamená pre Slovensko
-9%
Róbert Ondrejcsák

Niekoľko týždňov po tom, ako na Ukrajine vypukla najprv politická kríza, po ktorej nasledovala revolúcia na Majdane, a po tom, ako Rusi anektovali Krym, sadol do auta a prešiel takmer celú Ukrajinu. Róbert Ondrejcsák tam už predtým chodil dlhé roky.…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
16,90 €
15,38 €