História literatúry

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Habsburgovci
-5%
Martyn Rady

Historik Martyn Rady vo svoje publikácii prináša vzrušujúci príbeh mocnej dynastie, ktorá po stáročia formovala charakter nielen našej vlasti, ale celej Európy i sveta. Autor pútavou formou sleduje dejiny rodu Habsburgovcov od ich skromných počiatkov…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
19,95 €
18,96 €
Krátky slovník slovenského jazyka ( 5.vyd.)
-5%
Kolektív autorov

Najaktuálnejší Krátky slovník slovenského jazyka je typom výkladového slovníka, určeného pre širokú verejnosť a slovník platí ako všeobecne záväzná kodifikačná príručka. Obsahuje viac ako 70 000 slov, pričom zachytáva jadro slovnej zásoby s protiváhou…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
22,90 €
21,76 €
Bolo raz jedno vydavateľstvo...
-5%
Rudolf Chmel

V tejto knihe sa zišlo viac ako štyridsať autoriek a autorov, ale mohlo ich byť aj štyristo, čo s vydavateľstvom tak či onak spolupracovali. Je to poklona vydavateľstvo Kalligram a jeho zakladateľovi Lászlóvi Szigetimu.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
14,90 €
14,16 €
Jazyk a dorozumenie
-5%
Július Lomenčík

Obsiahly súbor odborných príspevkov je tematicky zameraný na hodnotenie kultúrnosti slovenského spisovného jazyka, v interakcii medzi jazykom a spoločnosťou. Zahŕňa témy z všeobecnej jazykovedy, teórie komunikácie, jazykovej kultúry, lexikológie, onomastiky,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
14,90 €
14,16 €
Slovenský národný korpus Používanie, príklady, postupy
-5%
Kolektív

Učebnica naväzuje na publikáciu Slovenský národný korpus Texty, anotácie, vyhľadávania, je určená lingvistom, učiteľom slovenského jazyka a cudzích jazykov na všetkých stupňoch škôl, prekladateľom, študentom a všetkým záujemcom o korpusové a jazykové…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
18,90 €
17,96 €
Slovník cudzích slov - doplnené 3.vydanie
-5%
Kolektív

Tretie vydanie akademického Slovníka cudzích slov obsahuje vyše 100 000 významov v súčasnosti používaných cudzích slov, citátových spojení, skratiek a značiek cudzieho pôvodu. Slovenskí autori a prekladatelia doplnili slová a výrazy z rôznych oblastí,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
32,53 €
30,91 €
Súčasný slovenský jazyk
-5%
Ján Kačala

Publikácia významného slovenského jazykovedca, spoluautora základných kodifikačných príručiek slovenčiny, podáva systematický prehľad poznatkov o súčasnej spisovnej slovenčine. Vysvetľuje základné pojmy a termíny využívané v teórii spisovného jazyka…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
14,90 €
14,16 €
Obrazové písmo Slovienov - Staroslovjanska bukvica
Vladimír Laubert

Kniha Staroslovienka bukvica je svojím obsahom unikátna. Stáročia nikto nepopiera, že Slovieni aj na našom území mali svoj pôvodný písomný systém, ale vždy bol odvodzovaný od cudzincov. Teraz prichádza možnosť pochopiť, aký je náš vlastný písomný systém,…

Dodacia doba
nedostupné
23,50 €
Aha - Príslovia
Tomáš Kompaník

Prečítajte si tie najzaujímavejšie a najkrajšie slovenské ľudové príslovia o mladosti či starobe, ženách i mužoch, láske, manželstve, ale aj o rodine a deťoch, ktoré sme pre vás vybrali. Kam chlap nemôže, dôjde žena. Príslovie je ustálená výpoveď s ucelenou…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Bratislavská Bohéma
Štefan Žáry

ŠTEFAN ŽÁRY sa ako jediný zo slovenských spisovateľov pravidelne vracal k spomienkovým esejam o svojich umeleckých spolupútnikoch. Výber z nich ponúka pestrý kaleidoskop spomienok na život v starej Bratislave, na zlaté časy bohémy. Žáry objavuje pre…

Dodacia doba
nedostupné
24,90 €
Codexy Tisovské - K prameňom slovenských rozprávok
Jana Pácalová

Codexy tisovské, pochádzajúce z prvej polovice štyridsiatych rokov 19. storočia, patria k základným materiálovým prameňom pre rozprávkové edície v 19. storočí. Francisciho Slovenské povesti (1845), Slovenské povesti Augusta Horislava Škultétyho a Pavla…

Dodacia doba
nedostupné
11,00 €
Dejiny slovenskej literatúry I.
Imrich Sedlák a kol.

Monumentálne kolektívne dielo v dvoch zväzkoch a desiatich kapitolách predstavuje slovenskú literatúru (a jej najvýznamnejších predstaviteľov) v celom historickom vývine, od stredoveku po rok 1918. Ide o dosiaľ najucelenejšiu syntézu našej literárnej…

Dodacia doba
nedostupné
19,95 €
Dejiny slovenskej literatúry II.
Imrich Sedlák a kol.

Monumentálne kolektívne dielo v dvoch zväzkoch a desiatich kapitolách predstavuje slovenskú literatúru (a jej najvýznamnejších predstaviteľov) v celom historickom vývine, od 1918 po súčasnosť Ide o dosiaľ najucelenejšiu syntézu našej literárnej histórie.…

Dodacia doba
nedostupné
19,95 €
Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre
Ján Kačala

Tento knižný zväzok prináša ucelený súbor statí venovaných vedeckému, kodifikačnému, organizátorskému a vydavateľskému dielu jazykovedca, publicistu a kultúrnopolitického činiteľa Henricha Bartka (1907 1986). H. Bartek sa zaraďuje do zakladateľskej generácie…

Dodacia doba
nedostupné
13,53 €
Historický žáner v slovenskej próze
René Bílik

Kniha Historický žáner v slovenskej próze je prvou monograficky konštruovanou reflexiou historického žánru v kontexte slovenskej literatúry a literárnej vedy. Autor sa v nej sústreďuje na dva základné rozmery problematiky: na odkrytie žánrotvorných princípov…

Dodacia doba
nedostupné
11,62 €
K podstate vety
Ján Kačala

Monografia významného jazykovedca, špecialistu na syntax, si kladie za cieľ zhrnúť základné poznatky o podstate vety. Popri základnej gramatickej úrovni sa podrobne zaoberá sémantickou a obsahovou štruktúrou vety, ale i jej modálnou a emocionálnou stránkou,…

Dodacia doba
nedostupné
7,90 €
Ľudovít Štúr, štúrovci a slovenský osud (1815 – 2015)
Jozef Markuš

Dvesto rokov od narodenia Ľudovíta Štúra, to je aj dvesto rokov našej novej doby, dvesto rokov slovenských dejín, doteraz najrušnejších z hľadiska postavenia slovenského národa vo svete a osobitne v strednej Európe. Dvesto rokov plných utrpenia a obetí,…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Minulosť, súčasnosť a perspektívy literárnovednej slova...
Radoslav Passia

Slovenskú literatúru a kultúru nemožno skúmať a interpretovať izolovane od medzinárodného kontextu. Táto kolektívna publikácia poskytuje predstavu o fungovaní, zameraní a problémoch domácej a zahraničnej literárnovednej slovakistiky. Mapuje teoretické…

Dodacia doba
nedostupné
9,00 €
Nyelvi tallózások
Simon Szabolcs

Simon Szabolcsnak több nyelvészeti vonatkozású kötete jelent meg az elmúlt években. Jelen kötetében több téma között tallózik, így olvashatunk Zalabai Zsigmond, Lanstyák István és Zeman László munkásságáról, illetve azokra történő reflexiókról. Két tanulmánya…

Dodacia doba
nedostupné
8,00 €
Odklínanie Vajanského
Eva Fordinálová

Autorka po rozsiahlom bádaní národného obrodenia zamerala obsah vedeckého skúmania na tvorbu významného slovenského spisovateľa a politika Svetozára Hurbana Vajanského pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia. Nový pohľad na jeho celoživotné dielo považuje…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí
Ján Kačala

Popredný slovenský jazykovedec a univerzitný pedagóg prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., v publikácii prináša odborne fundované profily 21 popredných slovenských jazykovedcov, ktorých dielo patrí do 20. storočia. Súčasťou knihy sú aj dve prehľadové state:…

Dodacia doba
nedostupné
11,90 €
Pravidlá slovenskej výslovnosti, 3. vydanie
Ábel Kráľ

Popredný odborník prináša 3. vydanie praktickej jazykovej príručky a obsiahleho slovníka správnej výslovnosti. Dielo by malo byť dennou pomôckou najmä verejne činných osôb, moderátorov, rozhlasových redaktorov, ale i všetkých laických používateľov spisovnej…

Dodacia doba
nedostupné
6,00 €
Reflexie v priestore slova
Július Lomenčík

Univerzitný docent, literárny vedec, v štyroch tematických okruhoch reflektuje spoločenské, pedagogické, etické a estetické problémy súčasnosti. Skepticky nazerá na dobovo zakrivené demokratické princípy a na príval spoločenských pseudohodnôt. Ostro…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Slovenčina v literárnej praxi
Ján Kačala

Autor publikácie predkladá slovenskej odbornej aj širšej kultúrnej verejnosti prácu o súčasnom literárnom jazyku. Táto téma v teoretickej i praktickej (realizačnej) rovine predstavuje dlhodobý predmet jeho odborného záujmu o slovenský jazyk a jeho mnohodimenzionálne…

Dodacia doba
nedostupné
6,90 €
Slovník aktuálnych pojmov a výrokov
Ján Dudáš

Čo robiť, aby ste sa nestali obeťou manipulácie médií a treťosektorových vymývačov mozgov? Čo by ste mali vedieť, aby ste sa nestali len užitočnými idiotmi a bábkami v rukách médií? Preštudujte si túto knihu! Varujeme vás, je to náročné a miestami až…

Dodacia doba
nedostupné
16,90 €
Slovo robí človeka
Belák Blažej

Základom výberu Belákovej knihy Slovo robí človeka (vydal Spolok slovenských spisovateľov, 2015) sú glosy uverejňované v Slovenských národných novinách v rokoch 2005 – 2009 a v revue Kultúra a Kultúra slova v rokoch 2009 – 2013. Zaoberá sa praktickými…

Dodacia doba
nedostupné
10,00 €
SPISOVNÁ SLOVENČINA V 20.STOROČÍ
Ján Kačala

Popredný slovenský jazykovedec prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. v predslove publikácie Spisovná slovenčina v 20. storočí upozorňuje, že „dvadsiate storočie vo vývine spisovnej slovenčiny si zasluhuje odbornú jazykovednú pozornosť už tým, že je to storočie,…

Dodacia doba
nedostupné
5,99 €
Súčasná slovenská literatúra po roku 1989
Marián Grupač a kolektív

Odborná publikácia prináša biografické údaje a literárnokritické poznámky k tvorbe bezmála stovky slovenských literárnych tvorcov, ktorí vstúpili do slovenskej literatúry vlastnou knihou po roku 1989. Okrem slovníkovej časti, obsahuje monografia aj zoznamy…

Dodacia doba
nedostupné
13,90 €
Trénink techniky řeči - Naučte se mluvit barevně
Alena Špačková

Jediná komplexní tréninková učebnice mluvní techniky u nás je určena všem, kteří chtějí hovořit kultivovaným a zvučným hlasem, potlačit zvukovou monotónnost svého projevu a posílit vyzařování své osobnosti. Je určena začínajícím i zkušenějším moderátorům,…

Dodacia doba
nedostupné
12,56 €
Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine
Ján Kačala

Publikácia je venovaná téme, ktorá doteraz nebola na slovenskom jazykovom materiáli monograficky spracovaná, pričom v našom jazyku sa opisované privlastňovacie vzťahy vyznačujú viacerými špecifikami. V práci autor vychádza z jednotnej teoretickej koncepcie…

Dodacia doba
nedostupné
11,90 €