Ekonómia

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Daňový sprievodca 2022 s komentárom
-8%
Kolektív autorov

Publikácia obsahuje: Daňové zákony: • Zákon o dani z príjmov • Zákon o DPH • Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice • Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností • Zákon o dani z motorových vozidiel • Zákon o…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
9,90 €
9,11 €
Zákony 2022 II. B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori
-8%
kol.

Zákony II časť B obsahujú zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,70 €
7,09 €
Zákony 2022 II/A - Obchodné právo a živnostenské podnikanie
-8%
kol.

Publikácia, ktorú vydávame k 1. 1. obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Zahŕňa najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného práva, živnostenského podnikania, správneho a autorského práva. Zmeny v zákonoch sú prehľadne…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,70 €
7,09 €
Odvody poistného od 1. 1. 2020 -  zamestnanci, DOPČ, študenti, dôchodcovia, SZČO, konatelia, členovia orgánov, PO
-8%

Z dôvodu medziročnej zmeny priemernej mzdy v hospodárstve SR, sa mení výška minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov a tým od 1. 1. 2020 aj výška minimálnych a maximálnych poistných odvodov.Nový minimálny aj maximálny vymeriavací základ sa vzťahuje…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,89 €
3,58 €
Poradca 13 / 2022 - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
-5%
kol.

Problematika bývania je jednou z najcitlivejších oblastí spoločenského života. Týka sa uspokojovania jednej zo základných životných potrieb každého človeka. K uspokojovaniu týchto potrieb prispieva a zároveň s tým súvisí rozvoj bytového hospodárstva…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,00 €
6,65 €
Účtovné súvzťažnosti 2022 pre PÚ
-5%
kol.

Účtovné súvzťažnosti pre PÚ, daň z príjmov a zákon o účtovníctve Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2022 po novelách obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
19,50 €
18,53 €
Zákonník práce s komentárom 2022
-5%
kol.

Od 1. 1. 2022 v Zákonníku práce nadobudnú účinnosť 2 výraznejšie zmeny. Prvá zmena súvisí so stravovaním zamestnancov a druhá nadväzuje na systém skrátenej práce. Pôvodne mala v rovnaký deň nadobudnúť účinnosť zmena týkajúca sa ukončenia pracovného pomeru…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
17,00 €
16,15 €
Poradca č. 4-5/2022 Verejné obstarávanie
-5%

Poradca č. 4-5/2022. Verejné obstarávanie, zákon po novelách s komentárom.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
13,00 €
12,35 €
 Daňové priznania za rok 2020 - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň bez chýb, pokút a penále
-5%

Daňové priznania FO,PO, rozpočtových a príspevkových organizáciách a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, Vám odpovie aj na viaceré otázky týkajúce sa daňového priznania, typu daňového priznania, postupov a pravidiel, ktoré musia byť dodržané.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,50 €
8,08 €
 Povinnosti zamestnávateľa Bez chýb, pokút a penále
-5%

Publikácia podrobne rozoberá všetky oblasti v pracovnoprávnom vzťahu zamestnávateľ - zamestnanec. Je užitočnou pomôckou, ako predchádzať chybám a omylom pri zamestnávaní. Podrobne rozoberá aktuálne zmeny v Zákonníku práce, mzdové zvýhodnenia, sociálne…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,23 €
Administratíva a korešpodencia pre 3. ročník obchodných akadémií
-5%
Kolektív autorov

Prvá kapitola učebnice sa zaoberá sa písomným stykom, jeho významom a organizáciou, rozdelením písomností a právnou úpravou registratúry. Ďalej sa učebnica venuje analýze normalizovanej úpravy obchodných listov, administratívnemu štýlu a slohu úradných…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
22,00 €
20,90 €
Mikroekonomie
-5%
Václav Jurečka a kolektiv

Třetí vydání oblíbené učebnice je rozšířeno o nové ekonomické jevy vyvolané technologickými a institucionálními změnami. Jsou zde také nastíněny názorové směry, které doplňují tradiční mikroekonomickou analýzu alternativními pohledy a přístupy. Jde například…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
20,16 €
19,16 €
Odvody poistného/ od 1. 1. 2021/ bez chýb, pokút a penále - zamestnanci,DOPČ, študenti,dôchodcovia, SZČO,konatelia,členovia orgánov,právnické osoby
-5%
Dušan Dobšovič

Publikácia obsahuje prehľad odvodov poistného pre základné kategórie poistencov od 1. 1. 2021, povinnosti zamestnávateľa, vzory. Od 1. 1. 2021 sa opäť upravujú sumy poistného plateného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. Mení sa najmä výška…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,23 €
Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019
-5%
Ing.Anna Cenigová

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019 Praktická príručka doplnená a aktualizovaná k 1.1.2019 Príručka bola doplnená, okrem iného, o účtovanie a oceňovanie virtuálnej meny podľa opatrenia MF SR č. MF/015328/2018-74 a o účtovanie garantovanej energetickej…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
25,30 €
24,04 €
Poradca 1/2022 - Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
-5%
Kolektív autorov

Fungujúca hospodárska súťaž povzbudzuje podnikateľov k tomu, aby zlepšili kvalitu výrobkov a služieb, ktoré ponúkajú, aby si zákazník mohol vybrať ten produkt, ktorý mu ponúka správny pomer medzi cenou a kvalitou. Konkurencieschopnosť v rámci Európskej…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,80 €
4,56 €
Poradca 13/2021 - Zaručená elektronická fakturácia - nový zákon s komentárom
-5%

Nový zákon o zaručenej elektronickej fakturácii, ktorý Vám prinášame aj s komentárom má za cieľ zosúladiť proces elektronickej fakturácie verejných zákaziek na úroveň požadovanú Európskou úniou. Rovnako sa má zabezpečiť štandardizácia procesov fakturácie…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,80 €
4,56 €
Poradca č. 3 / 2022 Zdravotné poistenie
-5%

dravotné poistenie je na Slovensku poistenie osôb slúžiace na zabezpečenie potrebnej zdravotnej liečebno-preventívnej starostlivosti, pri ťažkom zdravotnom postihnutí, prípadne osobitnej zdravotnej starostlivosti. Zdravotné poistenie upravuje zákon o…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,80 €
4,56 €
Poradca č. 3/2021 - Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) – komentár, Zlepšenie podnikateľského prostredia, Odpisovanie luxusných automobilov a úprava základu dane, Daňové o
-5%

Cieľom ostatnej novely zákona je všestranná podpora podnikateľského sektoru pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou choroby COVID-19. Zákon, ktorým sa menil aj živnostenský zákon, obsahuje…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,80 €
4,56 €
Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále , slovenský pozemkový fond,správca lesného majetku, nedeliteľné spoluvlastníctvo,vlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti
-5%
Marta Boráková

Vydavateľstvo Poradca Vám prináša titul Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále. Spoločenstvom podľa zákona o pozemkových spoločenstvách je napríklad lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti. Zavedením…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,90 €
7,51 €
Účtovná závierka za rok 2020, Podnikateľov /JÚ,PÚ/ bez chýb , pokút a penále
-5%

Pri nákupe nad 35 € máte doručenie zadarmo. O knihe: Vydavateľstvo PORADCA Vám prináša titul Účtovná závierka pre podnikateľov v JÚ a PÚ za rok 2020. Keďže povinnosť zostaviť účtovnú závierku, má každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo. Táto…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,90 €
5,61 €
Zákony 2021 I/ B - Účtovné zákony (Zákon o účtovníctve, sústavy JÚ a PÚ, cestovné náhrady, správne poplatky)
-5%
Kolektív autorov

Titul obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve po ostatných novelách k 1. 1. 2021, ako aj ďalšie súvisiace postupy a predpisy z oblasti účtovníctva pre účtovné jednotky účtujúce v sústave JÚ, PÚ, rozpočtové organizácie, neziskové organizácie, mikro,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,00 €
6,65 €
DUO 6-7/2022
-5%
kol.

Právnické osoby a fyzické osoby podávajúce daňové priznanie mohli v tomto priznaní vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Fyzické osoby, ktoré mali vysporiadané svoje daňové povinnosti k dani z príjmov zamestnávateľom vykonaným ročným…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
12,66 €
12,03 €
Repetitórium teórie štátu
-5%
Dominik Šoltys

Teória štátu alebo štátoveda patrí do skupiny predmetov, ktorými študenti začínajú svoje štúdium na právnických fakultách na Slovensku. Hoci štátoveda ako vedná disciplína má svoj vyhranený a osobitný charakter, na študijné účely ju možno chápať aj ako…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
25,00 €
23,75 €
100 otázok o odpovedí - ZDP, DPH 2022
-5%
kol.

Publikácia je členená do kapitol – Zákon o dani z príjmov po novelách a Zákon o DPH po novelách. Prostredníctvom názorných príkladov rozoberáme ostatné novely zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2022 v podkapitolách Fyzická osoba, Právnická osoba, Registrácia…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,90 €
8,46 €
1000 riešení 4-5 / 2022 -  ZDP po novele, E-kasa klient
-5%
kol.

Počas roka 2021 bol Zákon o dani z príjmov novelizovaný viacerými zákonmi, ktoré priniesli viacero zásadných zmien týkajúcich sa nielen podnikateľov. V nadväznosti na právnu úpravu zákona o podpore v čase s krátenej práce sa novelizoval aj ZDP, ktorým…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,80 €
6,46 €
DUO 3/2022
-5%
kol.

Dane, účtovníctvo, odvody 3 / 2022 - Preddavky FO a PO pre rok 2022, Testovanie zamestnancov Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2022, Exekučné zrážky zo mzdy zamestnancov Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch z oblastí daní, účtovania…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,20 €
6,84 €
PaM 3/2022
-5%
kol.

PaM radí pri riešení zložitých úloh, ponúka správne postupy a články odborníkov na aktuálne témy z oblasti vzdelávania a školenia zamestnancov. Pracovné problémy rieši prostredníctvom príspevkov, príkladov, otázok a odpovedí. Úplné znenia zákonov k danej…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,90 €
6,56 €
Daňový poriadok (s komentárom 2022)
-5%
kol

Daňový poriadok upravuje správu daní, práva a povinnosti daňových subjektov a iných osôb, ktoré im vznikajú v súvislosti so správou daní. Od roku 2022 prináša Daňový poriadok viacero zmien, a to napríklad povinnosť oznamovania bankových účtov, či zmeny…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
18,00 €
17,10 €
Daňový sprievodca – zákony 2022 po novelách
-5%
kol.

Zákkon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o účtovníctve Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: • ZÁKON č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) • ZÁKON č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej spolupráci pri správe…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
9,50 €
9,03 €
1000 riešení č. 3 / 2022
-5%
kol.

1000 riešení č. 3 / 2022 - Novela zákona o DPH, Zákonník práce Preddavky FO a PO - platenie 1000 riešení 3/22 obsahuje prípady z praxe k týmto témam: - DPH po novele v roku 2022 - Preddavky PO a FO v roku 2022 - Zákonník práce - Zákon o dani z príjmov…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,60 €
3,42 €