Ekonómia

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Poradca 13 / 2022 - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
-5%
kol.

Problematika bývania je jednou z najcitlivejších oblastí spoločenského života. Týka sa uspokojovania jednej zo základných životných potrieb každého človeka. K uspokojovaniu týchto potrieb prispieva a zároveň s tým súvisí rozvoj bytového hospodárstva…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,00 €
6,65 €
Účtovné súvzťažnosti 2022 pre PÚ
-5%
kol.

Účtovné súvzťažnosti pre PÚ, daň z príjmov a zákon o účtovníctve Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2022 po novelách obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
19,50 €
18,53 €
Daňový sprievodca 2022 s komentárom
-5%
Kolektív autorov

Publikácia obsahuje: Daňové zákony: • Zákon o dani z príjmov • Zákon o DPH • Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice • Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností • Zákon o dani z motorových vozidiel • Zákon o…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
9,90 €
9,41 €
Zákony 2022 II. B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori
-5%
kol.

Zákony II časť B obsahujú zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,70 €
7,32 €
Zákony 2022 II/A - Obchodné právo a živnostenské podnikanie
-5%
kol.

Publikácia, ktorú vydávame k 1. 1. obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Zahŕňa najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného práva, živnostenského podnikania, správneho a autorského práva. Zmeny v zákonoch sú prehľadne…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,70 €
7,32 €
Poradca č. 4-5/2022 Verejné obstarávanie
-5%

Poradca č. 4-5/2022. Verejné obstarávanie, zákon po novelách s komentárom.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
13,00 €
12,35 €
 Povinnosti zamestnávateľa Bez chýb, pokút a penále
-5%

Publikácia podrobne rozoberá všetky oblasti v pracovnoprávnom vzťahu zamestnávateľ - zamestnanec. Je užitočnou pomôckou, ako predchádzať chybám a omylom pri zamestnávaní. Podrobne rozoberá aktuálne zmeny v Zákonníku práce, mzdové zvýhodnenia, sociálne…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,23 €
Administratíva a korešpondencia pre 3. ročník obchodných akadémií
-5%
Helena Ďurišová, Mária Kuláková, Judita Sehnalová

Prvá kapitola učebnice sa zaoberá sa písomným stykom, jeho významom a organizáciou, rozdelením písomností a právnou úpravou registratúry. Ďalej sa učebnica venuje analýze normalizovanej úpravy obchodných listov, administratívnemu štýlu a slohu úradných…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
25,00 €
23,75 €
Mikroekonomie
-5%
Václav Jurečka a kolektiv

Třetí vydání oblíbené učebnice je rozšířeno o nové ekonomické jevy vyvolané technologickými a institucionálními změnami. Jsou zde také nastíněny názorové směry, které doplňují tradiční mikroekonomickou analýzu alternativními pohledy a přístupy. Jde například…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
19,82 €
18,83 €
Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019
-5%
Ing.Anna Cenigová

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019 Praktická príručka doplnená a aktualizovaná k 1.1.2019 Príručka bola doplnená, okrem iného, o účtovanie a oceňovanie virtuálnej meny podľa opatrenia MF SR č. MF/015328/2018-74 a o účtovanie garantovanej energetickej…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
25,30 €
24,04 €
Poradca 1/2022 - Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
-5%
Kolektív autorov

Fungujúca hospodárska súťaž povzbudzuje podnikateľov k tomu, aby zlepšili kvalitu výrobkov a služieb, ktoré ponúkajú, aby si zákazník mohol vybrať ten produkt, ktorý mu ponúka správny pomer medzi cenou a kvalitou. Konkurencieschopnosť v rámci Európskej…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,80 €
4,56 €
Poradca č. 3 / 2022 Zdravotné poistenie
-5%

dravotné poistenie je na Slovensku poistenie osôb slúžiace na zabezpečenie potrebnej zdravotnej liečebno-preventívnej starostlivosti, pri ťažkom zdravotnom postihnutí, prípadne osobitnej zdravotnej starostlivosti. Zdravotné poistenie upravuje zákon o…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,80 €
4,56 €
Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále , slovenský pozemkový fond,správca lesného majetku, nedeliteľné spoluvlastníctvo,vlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti
-5%
Marta Boráková

Vydavateľstvo Poradca Vám prináša titul Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále. Spoločenstvom podľa zákona o pozemkových spoločenstvách je napríklad lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti. Zavedením…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,90 €
7,51 €
DUO 6-7/2022
-5%
kol.

Právnické osoby a fyzické osoby podávajúce daňové priznanie mohli v tomto priznaní vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Fyzické osoby, ktoré mali vysporiadané svoje daňové povinnosti k dani z príjmov zamestnávateľom vykonaným ročným…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
12,66 €
12,03 €
Repetitórium teórie štátu
-5%
Dominik Šoltys

Teória štátu alebo štátoveda patrí do skupiny predmetov, ktorými študenti začínajú svoje štúdium na právnických fakultách na Slovensku. Hoci štátoveda ako vedná disciplína má svoj vyhranený a osobitný charakter, na študijné účely ju možno chápať aj ako…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
25,00 €
23,75 €
100 otázok o odpovedí - ZDP, DPH 2022
-5%
kol.

Publikácia je členená do kapitol – Zákon o dani z príjmov po novelách a Zákon o DPH po novelách. Prostredníctvom názorných príkladov rozoberáme ostatné novely zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2022 v podkapitolách Fyzická osoba, Právnická osoba, Registrácia…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,90 €
8,46 €
1000 riešení 4-5 / 2022 -  ZDP po novele, E-kasa klient
-5%
kol.

Počas roka 2021 bol Zákon o dani z príjmov novelizovaný viacerými zákonmi, ktoré priniesli viacero zásadných zmien týkajúcich sa nielen podnikateľov. V nadväznosti na právnu úpravu zákona o podpore v čase s krátenej práce sa novelizoval aj ZDP, ktorým…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,80 €
6,46 €
DUO 3/2022
-5%
kol.

Dane, účtovníctvo, odvody 3 / 2022 - Preddavky FO a PO pre rok 2022, Testovanie zamestnancov Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2022, Exekučné zrážky zo mzdy zamestnancov Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch z oblastí daní, účtovania…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,20 €
6,84 €
PaM 3/2022
-5%
kol.

PaM radí pri riešení zložitých úloh, ponúka správne postupy a články odborníkov na aktuálne témy z oblasti vzdelávania a školenia zamestnancov. Pracovné problémy rieši prostredníctvom príspevkov, príkladov, otázok a odpovedí. Úplné znenia zákonov k danej…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,90 €
6,56 €
Zákonník práce s komentárom 2022
-5%
kol.

Od 1. 1. 2022 v Zákonníku práce nadobudnú účinnosť 2 výraznejšie zmeny. Prvá zmena súvisí so stravovaním zamestnancov a druhá nadväzuje na systém skrátenej práce. Pôvodne mala v rovnaký deň nadobudnúť účinnosť zmena týkajúca sa ukončenia pracovného pomeru…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
17,00 €
16,15 €
Daňový poriadok (s komentárom 2022)
-5%
kol

Daňový poriadok upravuje správu daní, práva a povinnosti daňových subjektov a iných osôb, ktoré im vznikajú v súvislosti so správou daní. Od roku 2022 prináša Daňový poriadok viacero zmien, a to napríklad povinnosť oznamovania bankových účtov, či zmeny…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
18,00 €
17,10 €
Daňový sprievodca – zákony 2022 po novelách
-5%
kol.

Zákkon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o účtovníctve Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: • ZÁKON č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) • ZÁKON č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej spolupráci pri správe…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
9,50 €
9,03 €
1000 riešení č. 3 / 2022
-5%
kol.

1000 riešení č. 3 / 2022 - Novela zákona o DPH, Zákonník práce Preddavky FO a PO - platenie 1000 riešení 3/22 obsahuje prípady z praxe k týmto témam: - DPH po novele v roku 2022 - Preddavky PO a FO v roku 2022 - Zákonník práce - Zákon o dani z príjmov…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,60 €
3,42 €
Zákony 2022 II. C - Trestné právo, Exekučný poriadok, Správne právo a súdne spory
-5%
kol.

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy v úplnom znení k 1.1.2022 z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov. Zmeny v zákonoch sú prehľadne vyznačené tučným písmom. Tituly obsahuje témy: rozhodcovské konanie,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,70 €
7,32 €
Daňové priznania za rok 2021 + vyplnené vzory a tlačivá
-5%
Jana Bielená, Ing. M. Vidová, Ing. Z. Kajanovičová, Ing. M. Brnová

Publikácia, ktorá každoročne vychádza vo vydavateľstve PORADCA obsahuje vysvetlenia pojmov a postupov, názorné príklady a vyplnené tlačivá daňových priznaní za rok 2021. Tiež Vám odpovie na viaceré otázky týkajúce sa daňového priznania, typu daňového…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,90 €
8,46 €
Zákony 2022 III. C - Sociálne zákony, sociálne služby, ochrana detí
-5%
kol.

Publikácia s úplným znením právnych predpisov k 1. 1. 2022 obsahuje predpisy týkajúce sa sociálnych vecí, príspevkov, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Publikácia obsahuje tri tematicky zamerané kapitoly so zmenami…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,70 €
7,32 €
Zákony 2022 III. B - Sociálne poistenie, zdravotné poistenie a dôchodky
-5%
kol.

Publikácia patrí k tradičným Zákonom vydávaným každý rok k 1. 1., obsahuje právne predpisy týkajúce sa sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia. Všetky zmeny sú v zákonoch prehľadne…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,70 €
7,32 €
Zákony 2022 III/A - Zákonník práce, Pedagogickí zamestnanci, BOZP, Minimálna mzda, GDPR
-5%
kol.

Vydavateľstvo PORADCA každoročné k 1. 1. 2022 vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z pracovnoprávnej oblastí, miezd, zamestnanosti, BOZP, ochrany osobných údajov a správneho…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,70 €
7,32 €
Zákony 2022 I. A , Správa daní-poplatky-daň z príjmov
-5%
kol.

1. Správa daní a poplatkov ZÁKON č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej spolupráci pri správe daní VYHLÁŠKA č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,70 €
7,32 €
Repetitórium civilného procesného právav (Druhé, prepracované a doplnené vydanie)
-5%
Katarína Gešková, Romana Smyčková, Jozef Zámožík

Druhé, prepracované a doplnené vydanie reaguje na zmeny právnej úpravy. Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
31,00 €
29,45 €