Ekonómia

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
100 otázok o odpovedí - DPH v praxi, zamestnávanie
-6%
kol.

Publikácia je členená do kapitol – Novelizované zákony, právne predpisy, DPH v praxi a Zamestnávanie. Tematické odpovede na otázky sú doplnené vybranými aktualizovanými zákonmi, vyhláškami a nariadeniami... Titul obsahuje: Novelizované zákony, právne…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,90 €
7,43 €
Poradca 2 / 2023 -  Miestne dane a poplatky
-6%
kol.

Cieľom novely zákona o miestnych daniach bolo umožniť mestám a obciam vyrubiť vyššiu daň z tzv. schátraných stavieb, ktoré sú neudržiavané, nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby alebo sú stavbami závadnými, ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,50 €
7,99 €
Účtovné súvzťažnosti 2022 pre PÚ
-6%
kol.

Účtovné súvzťažnosti pre PÚ, daň z príjmov a zákon o účtovníctve Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2022 po novelách obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
19,50 €
18,33 €
Danovy sprievodca 2022 - s komentárom
-6%
Kolektív autorov

Publikácia obsahuje: Daňové zákony: • Zákon o dani z príjmov • Zákon o DPH • Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice • Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností • Zákon o dani z motorových vozidiel • Zákon o…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,90 €
9,31 €
Zákony 2022 II. B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori
-6%
kol.

Zákony II časť B obsahujú zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,70 €
7,24 €
Zákony 2022 II/A - Obchodné právo a živnostenské podnikanie
-6%
kol.

Publikácia, ktorú vydávame k 1. 1. obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Zahŕňa najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného práva, živnostenského podnikania, správneho a autorského práva. Zmeny v zákonoch sú prehľadne…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,70 €
7,24 €
Poradca č. 4-5/2022 Verejné obstarávanie
-6%

Poradca č. 4-5/2022. Verejné obstarávanie, zákon po novelách s komentárom.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
13,00 €
12,22 €
 Povinnosti zamestnávateľa Bez chýb, pokút a penále
-6%

Publikácia podrobne rozoberá všetky oblasti v pracovnoprávnom vzťahu zamestnávateľ - zamestnanec. Je užitočnou pomôckou, ako predchádzať chybám a omylom pri zamestnávaní. Podrobne rozoberá aktuálne zmeny v Zákonníku práce, mzdové zvýhodnenia, sociálne…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,50 €
5,17 €
Mikroekonomie
-6%
Václav Jurečka a kolektiv

Třetí vydání oblíbené učebnice je rozšířeno o nové ekonomické jevy vyvolané technologickými a institucionálními změnami. Jsou zde také nastíněny názorové směry, které doplňují tradiční mikroekonomickou analýzu alternativními pohledy a přístupy. Jde například…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
19,82 €
18,64 €
Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019
-6%
Ing.Anna Cenigová

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019 Praktická príručka doplnená a aktualizovaná k 1.1.2019 Príručka bola doplnená, okrem iného, o účtovanie a oceňovanie virtuálnej meny podľa opatrenia MF SR č. MF/015328/2018-74 a o účtovanie garantovanej energetickej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
25,30 €
23,79 €
Poradca 1/2022 - Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
-6%
Kolektív autorov

Fungujúca hospodárska súťaž povzbudzuje podnikateľov k tomu, aby zlepšili kvalitu výrobkov a služieb, ktoré ponúkajú, aby si zákazník mohol vybrať ten produkt, ktorý mu ponúka správny pomer medzi cenou a kvalitou. Konkurencieschopnosť v rámci Európskej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,80 €
4,52 €
Poradca č. 3 / 2022 Zdravotné poistenie
-6%

dravotné poistenie je na Slovensku poistenie osôb slúžiace na zabezpečenie potrebnej zdravotnej liečebno-preventívnej starostlivosti, pri ťažkom zdravotnom postihnutí, prípadne osobitnej zdravotnej starostlivosti. Zdravotné poistenie upravuje zákon o…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,80 €
4,52 €
Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále , slovenský pozemkový fond,správca lesného majetku, nedeliteľné spoluvlastníctvo,vlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti
-6%
Marta Boráková

Vydavateľstvo Poradca Vám prináša titul Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále. Spoločenstvom podľa zákona o pozemkových spoločenstvách je napríklad lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti. Zavedením…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,90 €
7,43 €
DUO 12/2022  Daň z motorových vozidiel
-6%
kol.

V podnikateľskej praxi vznikajú nejasnosti pri správnom určení daňovníka v prípadoch, ak je motorové vozidlo predmetom nájomného vzťahu. Aj v tejto súvislosti si treba uvedomiť, že jednou z podmienok, aby motorové vozidlo bolo predmetom dane z motorových…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,20 €
6,77 €
PaM 12/2022
-6%
kol.

Kalendárny rok sa v mzdovej učtárni považuje aj za zdaňovacie obdobie, ktoré je potrebné uzatvoriť a otvoriť nové obdobie so zohľadnením výstupov z predchádzajúceho kalendárneho roka. Pracovné podmienky dojednané v pracovnej zmluve sú záväzné pre zamestnávateľa…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,90 €
6,49 €
Práce a Mzdy č. 10-11 / 2022
-6%
kol.

Dňa 16. júna 2022 prijala NR SR zákon č. 249/2022 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, tzv. 2. Kilečko. Účelom zákona je znížiť nadmernú regulačnú záťaž podnikania a tým zvýšiť motiváciu…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,34 €
11,60 €
 DUO 10-11/2022
-6%
kol.

Pre rok 2022 sú paušálne výdavky stanovené vo výške 60 % z úhrnnú príjmov z podnikania a z príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti, najviac do výšky 20 000 eur. Aké povinnosti má podnikateľ v prípade uplatňovania paušálnych výdavkov? Odpoveď prinášame…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,66 €
11,91 €
1000 řešení 11-12/2022 Automobil v podnikání
kol.

I navzdory nepříznivé energetické krizi, zůstává automobil nenahraditelnou součásti podnikání. Jak si poradit s uplatňováním daňových výdajů a jeho využitím poradíme v kapitole Automobil v podnikání. Jak mají zaměstnavatelé a podnikatelé postupovat při…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,80 €
Aktualizácia I/3 2022 - Zákon o dani z príjmov
-6%
kol.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov V novele zákona o dani z príjmov sa navrhuje úprava sumy daňového bonusu pre dieťa v závislosti od dosiahnutej vekovej hranice dieťaťa a upravujú sa podmienky na uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa. S účinnosťou…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,20 €
3,95 €
PaM 9/2022
-6%
kol.

Od 1. júna 2022 sa začala poistencom a ich zamestnávateľom na Portáli elektronických služieb Sociálnej poisťovne poskytovať nová služba – elektronická PN (ePN). Tento nový typ PN postupne nahradí päťdielne papierové tlačivo. Hlavným účelom zavedenia…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,90 €
6,49 €
DUO 9/2022 Miestne dane a poplatky, Nárok a čerpanie dovolenky, Odpisovanie majetku
-6%
kol.

Najúčinnejší prostriedok, ktorý môže vlastníkov tzv. schátraných stavieb motivovať zabezpečiť ich riadnu údržbu, je ekonomický nástroj v podobe povinnosti platiť vyššiu daň zo stavieb. Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,20 €
6,77 €
Poradca 13 / 2022 - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
-6%
kol.

Problematika bývania je jednou z najcitlivejších oblastí spoločenského života. Týka sa uspokojovania jednej zo základných životných potrieb každého človeka. K uspokojovaniu týchto potrieb prispieva a zároveň s tým súvisí rozvoj bytového hospodárstva…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,00 €
6,58 €
DUO 6-7/2022
-6%
kol.

Právnické osoby a fyzické osoby podávajúce daňové priznanie mohli v tomto priznaní vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Fyzické osoby, ktoré mali vysporiadané svoje daňové povinnosti k dani z príjmov zamestnávateľom vykonaným ročným…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,66 €
11,91 €
Repetitórium teórie štátu
-6%
Dominik Šoltys

Teória štátu alebo štátoveda patrí do skupiny predmetov, ktorými študenti začínajú svoje štúdium na právnických fakultách na Slovensku. Hoci štátoveda ako vedná disciplína má svoj vyhranený a osobitný charakter, na študijné účely ju možno chápať aj ako…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
25,00 €
23,50 €
100 otázok o odpovedí - ZDP, DPH 2022
-6%
kol.

Publikácia je členená do kapitol – Zákon o dani z príjmov po novelách a Zákon o DPH po novelách. Prostredníctvom názorných príkladov rozoberáme ostatné novely zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2022 v podkapitolách Fyzická osoba, Právnická osoba, Registrácia…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,90 €
8,37 €
1000 riešení 4-5 / 2022 -  ZDP po novele, E-kasa klient
-6%
kol.

Počas roka 2021 bol Zákon o dani z príjmov novelizovaný viacerými zákonmi, ktoré priniesli viacero zásadných zmien týkajúcich sa nielen podnikateľov. V nadväznosti na právnu úpravu zákona o podpore v čase s krátenej práce sa novelizoval aj ZDP, ktorým…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,80 €
6,40 €
DUO 3/2022
-6%
kol.

Dane, účtovníctvo, odvody 3 / 2022 - Preddavky FO a PO pre rok 2022, Testovanie zamestnancov Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2022, Exekučné zrážky zo mzdy zamestnancov Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch z oblastí daní, účtovania…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,20 €
6,77 €
PaM 3/2022
-6%
kol.

PaM radí pri riešení zložitých úloh, ponúka správne postupy a články odborníkov na aktuálne témy z oblasti vzdelávania a školenia zamestnancov. Pracovné problémy rieši prostredníctvom príspevkov, príkladov, otázok a odpovedí. Úplné znenia zákonov k danej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,90 €
6,49 €
Zákonník práce s komentárom 2022
-6%
kol.

Od 1. 1. 2022 v Zákonníku práce nadobudnú účinnosť 2 výraznejšie zmeny. Prvá zmena súvisí so stravovaním zamestnancov a druhá nadväzuje na systém skrátenej práce. Pôvodne mala v rovnaký deň nadobudnúť účinnosť zmena týkajúca sa ukončenia pracovného pomeru…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
17,00 €
15,98 €
Daňový poriadok (s komentárom 2022)
-6%
kol

Daňový poriadok upravuje správu daní, práva a povinnosti daňových subjektov a iných osôb, ktoré im vznikajú v súvislosti so správou daní. Od roku 2022 prináša Daňový poriadok viacero zmien, a to napríklad povinnosť oznamovania bankových účtov, či zmeny…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
18,00 €
16,92 €