Právo

V kategórii Spoločenské vedy nájdete knihy zaoberajúce sa filozofiou, psychológiou, právom , politikou, ekonómiou.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Ústava SR od 1. 1. 2023
-11%
kol.

Ústava SR je určená žiakom základných škôl, študentom stredných a vysokých škôl a všetkým, ktorí na území Slovenska žijú a majú práva chránené Ústavou SR. Okrem základných ľudských práv, ktoré štát SR garantuje a povinností, s ktorými sa život v našej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,49 €
3,11 €
Ústava Slovenskej republiky - po poslednej novele
-9%

Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení ústavných zákonov č. 44/2017 Z. z. a ústavného zákona č. 71/2017 Z. z. s účinnosťou od 4.4.2017

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
1,69 €
1,54 €
Zákony 2023 II/A - Obchodné a občianske právo, Živnostenské podnikanie
-9%
kol.

Publikácia obsahujú úplné znenia zákonov po novelách pre rok 2023[/B]: Obchodný zákonník, Obchodný vestník, Občiansky zákonník, Ústava SR, Obchodný register, E-government, Autorský zákon, Zákon o sudcoch, Antidiskriminačný zákon, Zákon o reklame, slobodnom…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,20 €
8,38 €
Novelizovaný Trestný poriadok
-6%
kol.

Novelizovaný Trestný poriadok s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON Č. 301/2005 Z. Z. TRESTNÝ PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 650/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 692/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 342/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 643/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 61/2008…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,80 €
8,28 €
Novelizovaný Trestný zákon 7/2023
-6%
kol.

Novelizovaný Trestný zákon s aktualizovanými dôvodovými správami ZÁKON Č. 300/2005 Z. Z. TRESTNÝ ZÁKON V ZNENÍ ZÁKONA Č. 650/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 692/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 218/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 491/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 497/2008 Z. Z., ZÁKONA Č.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,30 €
6,87 €
Poradca č. 13 - Zákon o službách zamestnanosti s komentárom
-6%
kol.

Za kľúčový cieľ novely zákona o službách zamestnanosti sa považuje rozpracovanie úloh pre oblasť zamestnanosti a tvorby pracovných miest. Budú sa presadzovať opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest, v rámci AOTP sa zabezpečí…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,50 €
7,99 €
Trestný zákon 2023
-6%
kol.

Trestný zákon 2023 Novinka Trestný zákon a poriadok, Spravovací a kancelársky poriadok, Trestná zodpovednosť, zákon o policajnom zbore, priestupky a register trestov Titul obsahuje trestné a správne právo po novelách 2023, doplnený Vyhláškou o Spravovacom…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
10,90 €
10,25 €
Trestný zákon a poriadok
-6%
kol.

Publikácie trestné právo zahŕňa úplné znenia zákonov z trestného a správneho práva pre rok 2023. Základným cieľom ostatnej novely Trestného poriadku je zákonodarnou úpravou ochrániť záujem dieťaťa a eliminovať osobitne psychickú ujmu dieťaťa, ktorú môže…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,50 €
7,99 €
Zákony 2023 IV - Stavebný zákon, Kataster nehnuteľností, Pozemkové spoločenstvá, Bytové a nebytové priestory
-6%
kol.

Titul Stavebné zákony je doplnený o Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania. Obsahuje úplné znenia po novelách pre rok 2023; Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon o energetike, Zákon o energetickej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,20 €
8,65 €
Zákony 2023 III/ B - Sociálne poistenie, Starobné dôchodkové sporenie, Doplnkové dôchodkové sporenie
-6%
kol.

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o rodine, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o starobnom dôchodkovom a o doplnkovom sporení, Zákon o 13.dôchodku,... v úplnom znení. Novelizované právne predpisy s prehľadne vyznačenými zmenami v texte týkajúce sa sociálneho…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,20 €
8,65 €
Zákony 2023 II/B - Trestný zákon a poriadok, Policajný zbor, Konkurz a reštrukturalizácia
-6%
kol.

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov ako sú Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o registri trestov, Zákon o Policajnom zbore, Zákon o priestupkoch, Správny…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,20 €
8,65 €
Poradca č. 6-7/ 2023
-6%
kol.

Zákonník práce po novele 2022 obsahuje úplné znenia zákona po novele, ktorej cieľom je zabezpečiť transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre pracovníkov (zamestnancov). V tomto kontexte zákonník práce zavádza tieto zmeny: -doplnenie vybraných…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
15,50 €
14,57 €
Vzory zmlúv, žalôb a podaní 2022 + CD s editovateľnými vzormi
-6%
Miroslav Tichý Edmunt Horváth Božena Jurčíková Slavomír Šamín

Vzory zmlúv obsahujú príklady najčastejších podaní. Ku každému vzoru zmluvy ponúka aj vysvetlenie a rady. Reagujú na zásadné zmeny, ku ktorým v posledných rokoch došlo v znení príslušných zákonov. Kedykoľvek budete potrebovať napísať zmluvu, vyberiete…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
20,90 €
19,65 €
Poradca 5/2023 – Nelegálne zamestnávanie, Inšpekcia práce, BOZP
-6%
kol.

Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie fyzickej osoby u zamestnávateľa, pričom medzi zamestnávateľom a pracujúcim nie je založený pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce alebo štátnozamestnanecký pomer podľa zákona o štátnej službe, tiež zamestnávanie…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,50 €
7,99 €
Aktualizácia II/7 / 2022 - Strelné zbrane a strelivo
-6%
kol.

Zmeny zákona sa týkajú úpravy použitej terminológie, požiadaviek na tlmič, posudzovania zhody tlmiča, označovania tlmiča a výstupných dokumentov posudzovania zhody tlmiča a úprav vyplývajúcich z aplikačnej praxe. Jednou z takýchto úprav je aj zavedenie…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,00 €
2,82 €
Územné plánovanie a výstavba
-6%
Ing. Štefan Strašnický

Nový zákon o územnom plánovaní si stanovuje za cieľ významne posilniť výskum v oblasti územného plánovania a prenášanie výsledkov výskumu do zásad územného plánovania, ktoré budú vydané ako všeobecne záväzné pri obstarávaní a spracovávaní územnoplánovacej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
19,00 €
17,86 €
Nové stavebné zákony a súvisiace predpisy s komentárom platné od 01.04.2024
-6%
Ing. O. Lúčanský, JUDr. Š. Korec

Kniha obsahuje zákon NR SR č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a zákon NR SR č. 201/2022 o výstavbe. Pretože sa bude ešte dlhšie obdobie pracovať i so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb., ktorý nahradili spomínané zákony, rozhodli sme sa v knihe ponechať…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
34,90 €
32,81 €
Školský zákon s komentárom
-6%
kol.

Viac o knihe V praxi boli identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že deťom a žiakom nemal kto v škole a školskom zariadení poskytovať potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom. Z toho dôvodu sa ostatnou novelou zákona ustanovila možnosť…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
17,00 €
15,98 €
Podvojné účtovníctvo 2022 - zákony s komentárom
-6%
kol.

Podvojné účtovníctvo dostalo svoj názov podľa spôsobu účtovania. Každá operácia musí byť zaúčtovaná minimálne na 2 účtoch, pretože vždy operácia prebehne medzi dvoma stranami. Kto je povinný účtovať v podvojnom účtovníctve a aké zmeny nastali v roku…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
18,00 €
16,92 €
Poradca č. 1 / 2023 - Zákon o hroziacom úpadku podnikateľa
-6%
kol.

iešenie hroziaceho úpadku prostredníctvom preventívneho konania sa v súlade s novým zákonom umožňuje len v prípade dlžníka, ktorý je právnickou osobou, a z preventívnej reštrukturalizácie sú vylúčené subjekty, ktorých riešenie úpadku nie je možné konaniami…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,50 €
7,99 €
Aktualizácia II/2 2022 – Obchodný zákonník, Konkurz a reštrukturalizácia, Trestný zákon
-6%
kol.

Základným cieľom nového zákona je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok „hrozí“, a zabrániť tak úpadku dlžníka a riešeniu jeho situácie niektorým…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,00 €
5,64 €
Poradca 11/ 2022 - Zákon o elektronických komunikáciách (nový zákon s komentárom)
-6%
kol.

Nová právna úprava upravila pôsobnosť, kompetencie a vzájomné vzťahy orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií. Zákon osobitne hovorí aj o hlavných partneroch regulačného úradu pri výkone jeho právomocí. Takisto definuje aj základné…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,80 €
5,46 €
Odvody poistného od 1. 1. 2022 - Zamestnanci, DOPČ, Študenti, Dôchodcovia, SZČO, Konatelia, PO
-6%
Dušan Dobšovič, Martin Surový

Odvody poistného od 1. 1. 2022 - Zamestnanci, DOPČ, Študenti, Dôchodcovia, SZČO, Konatelia, PO Dušan Dobšovič, Martin Surový Od 1. 1. 2022 sa ako každý rok upravujú sumy poistného plateného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. Mení sa výška…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,90 €
5,55 €
Účtovná závierka  za rok 2021, Podnikateľov v JÚ a PÚ
-6%
Ivana Hudecová

Do skupiny účtovných jednotiek patrí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky. Priebežná účtovná závierka sa zostavuje v prípade konkurzu alebo likvidácie účtovnej jednotky. To, či sa bude účtovná závierka zostavovať k 31. 12.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,00 €
5,64 €
Poradca 7-8/2022 - Zákon o odpadoch
-6%

Prinášame Vám úplné znenie zákona o odpadoch po novelách s komentárom. Novelami zákona o odpadoch počas roka 2021 dochádza k zníženiu byrokratického zaťaženia podnikateľského prostredia a teda aj orgánov štátnej správy, ktoré sa môžu dôslednejšie venovať…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
13,00 €
12,22 €
Podnikanie a koronavírus (vzory žiadostí, príklady z praxe, komentár)
-6%

Autorská publikácia prináša komplexný prehľad zmien, opatrení, úľav, dotácií a ich podrobný popis s komentárom. Príspevky od odborníkov z daných oblastí obohatené o príklady a riešenia z praxe. Titul zahŕňa všetky zmeny platné k 1. 5. 2020 a v obsahu…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,80 €
9,22 €
Poradca č. 2 / 2022 - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
-6%

Zákon z 18. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, nadobudol účinnosť 1. 8. 2021. Novela zákona priniesla viaceré zmeny, ktorými sa zjednodušilo živnostenské…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,80 €
4,52 €
Novelizovaný Civilný mimosporový poriadok
-6%
kol.

ZÁKON Č. 161/2015 Z. Z. CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 137/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 390/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 68/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 108/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 150/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 338/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 398/2022 Z. Z., ZÁKONA Č.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,80 €
5,46 €
Novelizovaný Exekučný poriadok
-6%
kol.

Novelizovaný EXEKUČNÝ PORIADOK s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 233/1995 Z. Z. O SÚDNYCH EXEKÚTOROCH A EXEKUČNEJ ČINNOSTI (EXEKUČNÝ PORIADOK) A O ZMENE A DOPLNENÍ ĎALŠÍCH ZÁKONOV V ZNENÍ…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,20 €
6,77 €
Novelizovaný zákon o účtovníctve 2023
-6%
kol.

Novelizovaný zákon o účtovníctve s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 431/2002 Z. Z. O ÚČTOVNÍCTVE V ZNENÍ ZÁKONA Č. 562/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 561/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 518/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 688/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 198/2007…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,10 €
5,74 €