Právo

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Ústava Slovenskej republiky - po poslednej novele
-10%

Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení ústavných zákonov č. 44/2017 Z. z. a ústavného zákona č. 71/2017 Z. z. s účinnosťou od 4.4.2017

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
1,69 €
1,53 €
Ústava Slovenskej republiky -1.1.2022
-8%
kol.

Ústava Slovenskej republiky -1.1.2022 18.vydanie

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,40 €
3,13 €
Poradca 13 / 2022 - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
-5%
kol.

Problematika bývania je jednou z najcitlivejších oblastí spoločenského života. Týka sa uspokojovania jednej zo základných životných potrieb každého človeka. K uspokojovaniu týchto potrieb prispieva a zároveň s tým súvisí rozvoj bytového hospodárstva…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,00 €
6,65 €
Poradca č. 12 / 2022
-5%
Ing. Tibor Trizuliak

Poradca č. 12 / 2022 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s komentárom Riešenie úpadku dlžníka V súlade so základnými cieľmi smernice sa od júla 2022 zavádza nová právna úprava riešenia situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok z dôvodu hroziacej…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,00 €
6,65 €
Poradca 11/ 2022 - Zákon o elektronických komunikáciách (nový zákon s komentárom)
-5%
kol.

Nová právna úprava upravila pôsobnosť, kompetencie a vzájomné vzťahy orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií. Zákon osobitne hovorí aj o hlavných partneroch regulačného úradu pri výkone jeho právomocí. Takisto definuje aj základné…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,80 €
5,51 €
Trestné právo 2022
-5%
kol.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele s účinnosťou k 1. 2. 2022 1. TRESTNÉ PRÁVO: ZÁKON č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon ZÁKON č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ZÁKON č. 330/2007 Z. z. o registri trestov ZÁKON č. 91/2016 Z. z. o trestnej…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
9,20 €
8,74 €
Odvody poistného od 1. 1. 2022 - Zamestnanci, DOPČ, Študenti, Dôchodcovia, SZČO, Konatelia, PO
-5%
Dušan Dobšovič, Martin Surový

Odvody poistného od 1. 1. 2022 - Zamestnanci, DOPČ, Študenti, Dôchodcovia, SZČO, Konatelia, PO Dušan Dobšovič, Martin Surový Od 1. 1. 2022 sa ako každý rok upravujú sumy poistného plateného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. Mení sa výška…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,90 €
5,61 €
Účtovná závierka  za rok 2021, Podnikateľov v JÚ a PÚ
-5%
Ivana Hudecová

Do skupiny účtovných jednotiek patrí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky. Priebežná účtovná závierka sa zostavuje v prípade konkurzu alebo likvidácie účtovnej jednotky. To, či sa bude účtovná závierka zostavovať k 31. 12.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,00 €
5,70 €
Poradca 7-8/2022 - Zákon o odpadoch
-5%

Prinášame Vám úplné znenie zákona o odpadoch po novelách s komentárom. Novelami zákona o odpadoch počas roka 2021 dochádza k zníženiu byrokratického zaťaženia podnikateľského prostredia a teda aj orgánov štátnej správy, ktoré sa môžu dôslednejšie venovať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
13,00 €
12,35 €
1000 riešení 11-12/2020 .Spotrebiteľ-právna úprava, Dlhodobý hmotný majetok
-5%

Momentálny núdzový stav v SR je dôsledkom druhej vlny korona vírusu. V tomto období platí viacero nových opatrení v legislatíve. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,72 €
6,39 €
1000 riešení 7-8/2020 - Dane, Zamestnávanie, Podnikanie a Verejná správa počas pandémie - otázky a odpovede z praxe
-5%

V tomto dvojčísle sme v pripravili odpovede na dôležité otázky a riešenia prípadov, s ktorými sa momentálne každý stretáva v praxi. Pre podnikateľa sú však najdôležitejšie opatrenia v oblasti daní, miezd a odvodov. Titul obsahuje riešenia prípadov z…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,72 €
6,39 €
Podnikanie a koronavírus (vzory žiadostí, príklady z praxe, komentár)
-5%

Autorská publikácia prináša komplexný prehľad zmien, opatrení, úľav, dotácií a ich podrobný popis s komentárom. Príspevky od odborníkov z daných oblastí obohatené o príklady a riešenia z praxe. Titul zahŕňa všetky zmeny platné k 1. 5. 2020 a v obsahu…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
9,80 €
9,31 €
Poradca 4/2021 – Ochrana spotrebiteľa a reklama s komentárom
-5%
kolektív

Vzhľadom na poddimenzovanie systému triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov bolo nutné novelou zákona o odpadoch určiť minimálnu cenu za nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov, ktorú je…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,80 €
4,56 €
Poradca č. 2 / 2022 - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
-5%

Zákon z 18. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, nadobudol účinnosť 1. 8. 2021. Novela zákona priniesla viaceré zmeny, ktorými sa zjednodušilo živnostenské…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,80 €
4,56 €
Poradca č. 5/ 2021 - Zaistenie majetku a správa zaisteného majetku- Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku s komentárom - Medzinárodná pomoc pri správe daní - Uvoľne
-5%

Do právneho poriadku SR bol zavedený nový zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. Pri zaistení majetku ide o dočasné obmedzenie práva nakladať so zaisteným majetkom. Nejde teda o konečné rozhodnutie vo význame konfiškácie,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,80 €
4,56 €
Poradca č.10/2020 - Zákon o miestnom poplatku za rozvoj s komentárom (Katastrálny zákon, Ochrana spotrebiteľa)
-5%

Vzhľadom na dve podstatné novely zákona o miestnom poplatku za rozvoj prinášame komentár k tomuto zákonu. Výstavba nových domov a bytových domov v tomto období výrazne napreduje, čo predstavuje nielen pre mestá ale i obce zvýšené nároky a náklady na…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,80 €
4,56 €
Príručka mzdovej účtovníčky 2020 (príklady, tabuľky, tlačivá a formuláre) - cestovné náhrady, príspevky...
-5%

Publikácia obsahuje 400 strán autorského textu, ktorý je doplnený názornými príkladmi z praxe, vzormi dokumentov a formulárov s ukážkami ich správneho vyplnenia. Autorka zrozumiteľným spôsobom objasňuje legislatívne zmeny Zákonníka práce ako napr. postup…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
14,50 €
13,78 €
Zákonník práce 2019 po novele - zákony do vrecka
-5%

Povinnosti zamestnávateľa upravuje celý rad ustanovení Zákonníka práce. Medzi tie základne patria povinnosti pred a po uzatvorení pracovnej zmluvy. Ide nielen o pracovné podmienky a mzdové podmienky, ale aj o podmienky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,20 €
5,89 €
Zákony 2021 II/ A - obchodný zákonník,obchodný register,verejné obstarávanie,hospodárska súťaž,živnostenské podnikanie,podmienky predaja výrobkov,ústava SR,autorský zákon
-5%
kol.

Zákony 2021 II/ A - obchodný zákonník,obchodný register,verejné obstarávanie,hospodárska súťaž,živnostenské podnikanie,podmienky predaja výrobkov,ústava SR,autorský zákon

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,00 €
6,65 €
Zákony 2021 III/ B - Sociálne a zdravotné poistenie, dôchodky a odvody,zdravotné poistenie,úrazové dávky
-5%
Kolektív autorov

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov - ZÁKONY. Publikácia Zákony III časť B obsahuje právne predpisy týkajúce sa sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, starobného dôchodkového sporenia…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,00 €
6,65 €
Aktualizácia I/1 2022 – daňové a účtovné zákony
-5%
kol.

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch Predmetný návrh zákona bude mať aj pozitívny vplyv na rozpočet kapitoly Všeobecná pokladničná správa v oblasti príjmov, nakoľko dochádza k: a) zmene súdneho poplatku za konkurzné konanie tak, že súdny poplatok…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,71 €
Aktualizácia II/2 2022 – Konkurz a reštrukturalizácia
-5%
kol.

Základným cieľom nového zákona je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok „hrozí“, a zabrániť tak úpadku dlžníka a riešeniu jeho situácie niektorým…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,00 €
5,70 €
Aktualizácia III/1 2022 – Služby zamestnanosti, Zdravotné poistenie
-5%
kol.

Zákon o sociálnych službách sa v reakcii na mimoriadnu situáciu vyhlásenú v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, rozširuje okruh oblastí a podmienok upravených zákonom…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,10 €
4,85 €
 Aktualizácia V/2 2022 – štátna služba, informačné technológie verejnej správy
-5%
kol.

• Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Cieľom novely zákona je umožniť na centrálnej úrovni reagovať najmä na bezpečnostné hrozby a situácie, podobné dnešnej situácii na Ukrajine, ale aj umožniť vláde SR precíznejšie reagovať na prístup slovenských…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,50 €
4,28 €
 Aktualizácia III/2 2022 – BOZP, Inšpekcia práce, Nelegálne zamestnávanie
-5%
kol.

Inšpekcia práce V zákone dochádza k zefektívneniu organizácie a riadenia sústavy inšpekcie práce, a to najmä tým, že sa namiesto funkcie „hlavný inšpektor práce“ zavádza manažérska funkcia „riaditeľ inšpektorátu práce“ bez povinnosti mať odbornú spôsobilosť…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,00 €
2,85 €
 1000 riešení 6-7/2022 – Dedičské právo, Daňové výdavky
-5%
kol.

Daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,80 €
6,46 €
PaM č. 6-7 / 2022
-5%
kol.

Výkazy poistného, Kurzarbeit v praxi Školský zákon – zásadné zmenyIV/2022 Zmeny vo výkazoch poistného Kurzarbeit v praxi Zmeny v organizácii pracovného času v doprave Práca nadčas bez príkazu zamestnávateľa Neospravedlnená absencia Poistenie zodpovednosti…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
12,34 €
11,73 €
 Aktualizácia V/1/2022
-5%
kol.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní • Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) • Zákon č. 369/1990 Zb.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,80 €
4,56 €
PaM č. 4-5 / 2022
-5%
kol.

PaM č. 4-5 / 2022 - Prídavky a príplatky na dieťa Prídavky a príplatky na dieťa – úprava súm Vysporiadanie príjmov zo závislej činnosti zo zahraničia Elektronická komunikácia Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi Odvody poistného pre rok 2022 Pomoc…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
12,34 €
11,73 €
DUO č. 4-5 / 2022
-5%
kol.

DUO č. 4-5 / 2022 - Daňové a nedaňové výdavky v roku 2022 Daňový bonus – zaplatené úroky, Dávky sociálneho poistenia – zvýšenie Daňové a nedaňové výdavky v roku 2022 Príklady z praxe – daňové a nedaňové výdavky Daň z príjmov PO – aktuálne problémy Príklady…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
12,66 €
12,03 €