Právo

V kategórii Spoločenské vedy nájdete knihy zaoberajúce sa filozofiou, psychológiou, právom , politikou, ekonómiou.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Ústava Slovenskej Republiky
-13%
kol.

Publikácia je určená žiakom základných škôl, študentom stredných a vysokých škôl a všetkým, ktorí na území Slovenska žijú a majú práva chránené Ústavou SR. Okrem základných ľudských práv, ktoré štát SR garantuje a povinností, s ktorými sa život v našej…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
3,95 €
3,44 €
Zákonník práce a súvisiace zákony do vrecka
-9%
kol.

Obľúbená vrecková príručka pracovného práva obsahuje úplné znenie Zákonníka práce so štyrmi vykonávacími nariadeniami v prvej časti a súvisiace zákony (o kolektívnom vyjednávaní, o minimálnej mzde, o nelegálnej práci, o cestovných náhradách a antidiskriminačný…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
8,00 €
7,28 €
Novelizovaný zákon o prokuratúre
-9%
kol.

Novelizovaný zákon o prokuratúre s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,30 €
4,83 €
Novelizovaný Živnostenský zákon
-9%
kol.

Novelizovaný ŽIVNOSTENSKÝ zákon s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení Novelizácia živnostenského zákona vykonaná v článku V zákona č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorá komplexne upravila problematiku pokračovania…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,40 €
5,83 €
Novelizovaný Zákon o priestupkoch
-9%
kol.

ZÁKON SNR Č. 372/1990 ZB. O PRIESTUPKOCH V ZNENÍ ZÁKONA SNR Č. 524/1990 ZB., ZÁKONA SNR Č. 266/1992 ZB., ZÁKONA SNR Č. 295/1992 ZB., ZÁKONA SNR Č. 511/1992 ZB., ZÁKONA NR SR Č. 237/1993 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 42/1994 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 248/1994 Z.…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,30 €
4,83 €
Novelizovaný stavebný zákon
-9%
kol.

Prvého apríla 2024 mal stratiť platnosť zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a nadobudnúť účinnosť zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe. Zákon č. 46/2024 Z.z. však posunul začiatok rozsiahlej reformy stavebnej legislatívy…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,70 €
6,10 €
Novelizovaný zákon o výstavbe 7/2024
-9%
kol.

ZÁKON O VÝSTAVBE s aktualizovanou dôvodovou správou ZÁKON Č. 201/2022 Z. Z. Z 27. APRÍLA 2022 O VÝSTAVBE V ZNENÍ ZÁKONA Č. 205/2023 Z. Z., ZÁKONA Č. 272/2023 Z. Z. A ZÁKONA Č. 46/2024 Z. Z.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
7,31 €
6,66 €
Novelizovaný Obchodný zákonník 9/2024
-9%
kol.

Novelizácia Obchodného zákonníka vykonaná v článku II zákona č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2024, vyplynula zo skutočnosti, že vnútroštátne i cezhraničné splynutia, zlúčenia, rozdelenia…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
9,20 €
8,38 €
Novelizovaný Trestný poriadok
-9%
kol.

Novelizovaný Trestný poriadok s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení Novelizácia Trestného poriadku v článku II zákona č. 40/2024 Z.z. nebola ani zďaleka taká kontroverzná ako novelizácia Trestného zákona v článku I, preto Ústavný súd SR…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
9,90 €
9,01 €
Novelizovaný Trestný zákon 2/2024
-9%
kol.

Národná rada SR schválila 8. februára 2024 kontroverzný zákon č. 40/2024 Z.z., ktorý v článku I masívne novelizoval (s účinnosťou 15. marca 2024) Trestný zákon. Ústavný súd SR však uznesením č. 41/2024 Z.z. zverejneným 11.3.2024 rozhodol o pozastavení…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,90 €
10,83 €
Aktualizácia II/2 2024 Zákon o verejnom obstarávaní Zákon o cenách
-9%
kol.

Od 1. apríla 2024 budú musieť všetky verejné obstarávania, okrem tých s veľmi nízkou hodnotou, viesť iba odborní garanti, ktorí zložili skúšku a sú registrovaní na Úrade pre verejné obstarávanie. Skúšky budú povinné pre každého, či už absolventa základnej…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,90 €
6,28 €
Trestný zákon Trestný poriadok - Aktualizácia II/1 2024
-9%
kol.

NR SR schválila 8. februára 2024 novelu Trestného zákona. Nové trestné kódexy mali nadobudnúť právoplatnosť 15. marca 2024. Novelu zákona prezidentka SR podpísala a posunula Ústavnému súdu SR, aby zákon posúdili a prípadne stihli pozastaviť jeho účinnosť…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,50 €
10,47 €
Ústava, ústavné zákony a Ústavný súd do vrecka
-9%
kol.

Obľúbená vrecková príručka ústavného práva obsahuje úplné znenie Ústavy SR a ústavných zákonov (vrátane v januári novelizovaného zákona o tvorbe právnych predpisov a Zbierke zákonov) v prvej a druhej časti, zákonov upravujúcich činnosť Ústavného súdu…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
7,70 €
7,01 €
Zákony 2024 II/B
-9%
kol.

Zákony II časť CB obsahujú najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov. Publikácia je učená právnikom, policajtom, podnikateľom, exekútorom, osobách, ktoré riešia súdne spory a tiež študentom…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
10,80 €
9,83 €
Poradca č. 5/2024
-9%

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,00 €
10,01 €
Poradca č. 3-4 / 2024 - Obchodný zákonník s komentárom
-9%
Ing. Tibor Trizuliak

Obchodný zákonník je najvyšším prameňom obchodného práva na Slovensku. Tento zákon upravuje postavenie podnikateľov, obchodno-záväzkové vzťahy a iné vzťahy s podnikaním súvisiace. Ostatná novela zákona zavádza novú terminológiu týkajúcu sa premeny a…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
18,00 €
16,38 €
Poradca č. 1-2 / 2024 - Zákon o sociálnom poistení s komentárom
-9%
Ing. Lukáš Fudák

Príležitostný systém oddlženia, tzv. generálny pardon, priniesla jedna z noviel zákona o sociálnom poistení v roku 2023. Ide o mimoriadne legislatívne riešenie odpustenia povinnosti zaplatiť penále, čo znamená, že Sociálna poisťovňa nepredpíše penále…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
18,00 €
16,38 €
Územné plánovanie a výstavba
-9%
Ing. Štefan Strašnický

Nový zákon o územnom plánovaní si stanovuje za cieľ významne posilniť výskum v oblasti územného plánovania a prenášanie výsledkov výskumu do zásad územného plánovania, ktoré budú vydané ako všeobecne záväzné pri obstarávaní a spracovávaní územnoplánovacej…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
19,00 €
17,29 €
Nové stavebné zákony a súvisiace predpisy s komentárom platné od 01.04.2024
-9%
Ing. O. Lúčanský, JUDr. Š. Korec

Kniha obsahuje zákon NR SR č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a zákon NR SR č. 201/2022 o výstavbe. Pretože sa bude ešte dlhšie obdobie pracovať i so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb., ktorý nahradili spomínané zákony, rozhodli sme sa v knihe ponechať…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
34,90 €
31,76 €
Aktualizácia I/1 2024 Daňové a účtovné zákony
-9%

Novela zavádza opatrenia na zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov obchodujúcich s predmetmi spotrebnej dane a legislatívno-technicky sa upravujú tie ustanovenia zákonov o spotrebných daniach, ktorých potreba zmeny vyplynula z poznatkov…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,30 €
5,74 €
Stavebný zákon 2024 - Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
-9%

V publikácií Stavebný zákon a územné plánovanie, vlastníctvo bytov a nebytových priestorov reagujeme na odloženie účinnosti zákona o výstavbe o jeden rok, t. j. od 1. apríla 2025 a dopĺňame súbor stavebných zákonov v publikácií Zákony IV/2024 o Zákon…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
10,49 €
9,55 €
Zákony 2024 II/A
-9%
kol.

Zákony II časť A obsahujú najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného práva, občianskeho práva, živnostenského podnikania, správneho a autorského práva. Obchodné právo je súbor predpisov upravujúcich postavenie podnikateľov, obchodné zaväzkové…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
10,80 €
9,83 €
Zákony 2024/IV
-9%
kol.

Titul obsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení z oblastí stavebníctva a rozvoja bývania po ostatných novelách. Do pozornosti dávame Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní, Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe a Zákon č. 222/2022 Z. z. o…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
10,80 €
9,83 €
 Zákony 2024 III/A
-9%
kol.

Zákony III časť A obsahujú najdôležitejšie právne predpisy z pracovnoprávnej oblastí, miezd, zamestnanosti, BOZP a správneho práva. Publikácia je učená podnikateľom, zamestnávateľom a zamestnancom, pedagogickým pracovníkom, úradom práce, študentom vysokých…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
10,80 €
9,83 €
Zákony 2024 I/B
-9%
kol.

Titul obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve a ďalšie súvisiace postupy a predpisy z oblasti účtovníctva pre účtovné jednotky účtujúce v sústave JÚ, PÚ, rozpočtové organizácie, neziskové organizácie, mikro, malé a veľké účtovné jednotky. Doplnený…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
10,80 €
9,83 €
Zákony 2024 I/A
-9%
kol.

Titul obsahuje úplné znenie zákonov z oblasti správy daní, dane z príjmov, DPH, miestnych a spotrebných daní po novelách k 1. 1. 2024. Zmeny zákonov sú v publikácií vyznačené tučným písmom. Publikácia obsahuje nasledovné témy: daň z príjmov, daň z pridanej…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
10,80 €
9,83 €
Sto otázok  odpovedí - Škodové udalosti
-9%

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,90 €
10,83 €
Repetitórium obchodného práva (4. vydanie)
-9%
Ján Golian, Edita Hajnišová, Zuzana Nevolná

Štvrté, doplnené a prepracované vydanie tejto úspešnej publikácie reaguje na novelizácie Obchodného zákonníka. Repetitórium poskytuje systematický prehľad o základných inštitútoch obchodného práva a umožňuje orientáciu v jednotlivých ustanoveniach Obchodného…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
33,00 €
30,03 €
Supervízia pre výcvik a prax
-9%
Milada Ragasová, Zlatica Mokráňová

Publikácia je určená hlavne pre absolventov vzdelávania „Supervízia v pomáhajúcich profesiách“. Rovnako ostatným supervízorom, poradcom, koučom a iným pomáhajúcim profesionálom. Obsahom tejto knihy je priblížiť formy, typy, funkcie a ciele supervízie.…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
15,40 €
14,02 €
1000 riešení č. 10-12 / 2023
-9%
kol.

Titul obsahuje riešenia prípadov z praxe k týmto témam: Aktuálna téma Nehnuteľnosti – predaj a prenájom Daňová evidencia v roku 2023 Dane v praxi Zákon o dani z príjmov (ZDP) Daň z pridanej hodnoty (DPH) Automobil Účtovníctvo Podvojné účtovníctvo (PÚ)…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
8,80 €
8,01 €