Právo

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Ústava Slovenskej republiky - po poslednej novele
-10%

Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení ústavných zákonov č. 44/2017 Z. z. a ústavného zákona č. 71/2017 Z. z. s účinnosťou od 4.4.2017

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
1,69 €
1,53 €
Ústava Slovenskej republiky -1.1.2022
-8%
kol.

Ústava Slovenskej republiky -1.1.2022 18.vydanie

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,40 €
3,13 €
Nové stavebné zákony a súvisiace predpisy s komentárom platné od 01.04.2024
-5%
Ing. O. Lúčanský, JUDr. Š. Korec

Kniha obsahuje zákon NR SR č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a zákon NR SR č. 201/2022 o výstavbe. Pretože sa bude ešte dlhšie obdobie pracovať i so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb., ktorý nahradili spomínané zákony, rozhodli sme sa v knihe ponechať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
34,90 €
33,16 €
Školský zákon s komentárom
-5%
kol.

Viac o knihe V praxi boli identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že deťom a žiakom nemal kto v škole a školskom zariadení poskytovať potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom. Z toho dôvodu sa ostatnou novelou zákona ustanovila možnosť…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
17,00 €
16,15 €
Podvojné účtovníctvo 2022 - zákony s komentárom
-5%
kol.

Podvojné účtovníctvo dostalo svoj názov podľa spôsobu účtovania. Každá operácia musí byť zaúčtovaná minimálne na 2 účtoch, pretože vždy operácia prebehne medzi dvoma stranami. Kto je povinný účtovať v podvojnom účtovníctve a aké zmeny nastali v roku…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
18,00 €
17,10 €
Poradca č. 1 / 2023 - Zákon o hroziacom úpadku podnikateľa
-5%
kol.

iešenie hroziaceho úpadku prostredníctvom preventívneho konania sa v súlade s novým zákonom umožňuje len v prípade dlžníka, ktorý je právnickou osobou, a z preventívnej reštrukturalizácie sú vylúčené subjekty, ktorých riešenie úpadku nie je možné konaniami…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,50 €
8,08 €
Poradca 13 / 2022 - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
-5%
kol.

Problematika bývania je jednou z najcitlivejších oblastí spoločenského života. Týka sa uspokojovania jednej zo základných životných potrieb každého človeka. K uspokojovaniu týchto potrieb prispieva a zároveň s tým súvisí rozvoj bytového hospodárstva…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,00 €
6,65 €
Dokonalý policajný štát
-5%
Geoffrey Cain

Tajná výprava do čínskej dystopie Predstavte si život, v ktorom si večer ľahnete vedľa svojho partnera a ráno sa zobudíte po boku štátom dosadeného špicľa. Stačí, ak poviete alebo urobíte niečo, čo sa systému nepáči, a môžete skončiť v koncentračnom…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
14,90 €
14,16 €
Poradca č. 12 / 2022
-5%
Ing. Tibor Trizuliak

Poradca č. 12 / 2022 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s komentárom Riešenie úpadku dlžníka V súlade so základnými cieľmi smernice sa od júla 2022 zavádza nová právna úprava riešenia situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok z dôvodu hroziacej…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,00 €
6,65 €
Poradca 11/ 2022 - Zákon o elektronických komunikáciách (nový zákon s komentárom)
-5%
kol.

Nová právna úprava upravila pôsobnosť, kompetencie a vzájomné vzťahy orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií. Zákon osobitne hovorí aj o hlavných partneroch regulačného úradu pri výkone jeho právomocí. Takisto definuje aj základné…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,80 €
5,51 €
Trestné právo 2022
-5%
kol.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele s účinnosťou k 1. 2. 2022 1. TRESTNÉ PRÁVO: ZÁKON č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon ZÁKON č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ZÁKON č. 330/2007 Z. z. o registri trestov ZÁKON č. 91/2016 Z. z. o trestnej…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
9,20 €
8,74 €
Odvody poistného od 1. 1. 2022 - Zamestnanci, DOPČ, Študenti, Dôchodcovia, SZČO, Konatelia, PO
-5%
Dušan Dobšovič, Martin Surový

Odvody poistného od 1. 1. 2022 - Zamestnanci, DOPČ, Študenti, Dôchodcovia, SZČO, Konatelia, PO Dušan Dobšovič, Martin Surový Od 1. 1. 2022 sa ako každý rok upravujú sumy poistného plateného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. Mení sa výška…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,90 €
5,61 €
Účtovná závierka  za rok 2021, Podnikateľov v JÚ a PÚ
-5%
Ivana Hudecová

Do skupiny účtovných jednotiek patrí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky. Priebežná účtovná závierka sa zostavuje v prípade konkurzu alebo likvidácie účtovnej jednotky. To, či sa bude účtovná závierka zostavovať k 31. 12.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,00 €
5,70 €
Poradca 7-8/2022 - Zákon o odpadoch
-5%

Prinášame Vám úplné znenie zákona o odpadoch po novelách s komentárom. Novelami zákona o odpadoch počas roka 2021 dochádza k zníženiu byrokratického zaťaženia podnikateľského prostredia a teda aj orgánov štátnej správy, ktoré sa môžu dôslednejšie venovať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
13,00 €
12,35 €
Podnikanie a koronavírus (vzory žiadostí, príklady z praxe, komentár)
-5%

Autorská publikácia prináša komplexný prehľad zmien, opatrení, úľav, dotácií a ich podrobný popis s komentárom. Príspevky od odborníkov z daných oblastí obohatené o príklady a riešenia z praxe. Titul zahŕňa všetky zmeny platné k 1. 5. 2020 a v obsahu…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
9,80 €
9,31 €
Poradca č. 2 / 2022 - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
-5%

Zákon z 18. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, nadobudol účinnosť 1. 8. 2021. Novela zákona priniesla viaceré zmeny, ktorými sa zjednodušilo živnostenské…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,80 €
4,56 €
Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd - Platná od 1. septembra 2022
-5%
Kolektív autorov

Spolu v jednej knižke nájdete obidva spomínané významné dokumenty (Ústavu SR i Listinu základných práv a slobôd). Táto knižka by nemala chýbať v žiadnom úrade, štátnej inštitúcii, škole, obci, firme, skrátka mala by byť súčasťou každého pracoviska. Kniha…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
8,90 €
8,46 €
Aktualizácia III/4 / 2022
-5%
kol.

Novela zákona rieši niekoľko okruhov problémov v oblasti sociálnych vecí a rodiny súvisiacich s prílevom cudzincov tak, aby bolo možné účinne a efektívne poskytnúť, resp. organizovať rôzne formy pomoci a podpory občanom Ukrajiny, ktorí sa zdržiavajú…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,80 €
4,56 €
Aktualizácia 2022  II/5
-5%
kol.

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch Vyhláška č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy Zákon č. 195/2022 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,50 €
4,28 €
Aktualizácia I/2 / 2022
-5%
kol.

Účelom celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu je zabezpečiť príjem pre účastníka po dovŕšení dôchodkového veku alebo ak mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku, resp. predčasného starobného dôchodku... Titul obsahuje úplné znenia zákonov…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,10 €
4,85 €
Novelizovaný Zákon o strelných zbraniach a strelive
-5%

Novelizovaný zákon o strelných zbraniach a strelive s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení ZÁKON Č. 190/2003 Z. Z. O STRELNÝCH ZBRANIACH A STRELIVE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 757/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 132/2005…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,70 €
7,32 €
Novelizovaný obchodný zákonník 6/2022
-5%

NOVELIZOVANÝ OBCHODNÝ ZÁKONNÍK s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení ZÁKON Č. 513/1991 ZB. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 264/1992 ZB., ZÁKONA Č. 600/1992 ZB., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 278/1993 Z. Z., ZÁKONA NÁRODNEJ…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,80 €
7,41 €
Novelizovaný zákon o BOZP 10/22
-5%

Novelizovaný zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s aktualizovanými dôvodovými správami ZÁKON Č. 124/2006 Z.Z. Z 2. 2. 2006 O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 309/2007 Z.Z.,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,10 €
3,90 €
Aktualizácia II/4 / 2022 - Reforma súdnej mapy
-5%
kol.

Dôvera obyvateľov v súdnictvo je na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ dlhodobo na nízkej úrovni. Prispieva k tomu aj verejnosťou vnímaná miera korupcie, ktorú potvrdzujú aj postupné odhalenia orgánov činných v trestnom konaní. Dôležitou…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,70 €
5,42 €
1000 riešení 8/ 2022
-5%
kol.

Schválený bol zákon o riešení hroziaceho úpadku, ktorý má pomôcť podnikateľom. V slovenských podmienkach ide o novú právnu oblasť. Doteraz síce právne predpisy sporadicky hroziaci úpadok spomínali, avšak jeho riešenie nijako systematicky neupravovali.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,60 €
3,42 €
100 otázok • odpovedí - Nehnuteľnosti - rozvoj bývania
-5%
kol.

Publikácia je členená do kapitol - Novelizované zákony, právne predpisy, Nehnuteľnosti v podnikaní a Automobil. Tematické odpovede na otázky sú doplnené vybranými aktualizovanými zákonmi...

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,90 €
7,51 €
Aktualizácia V/3 / 2022
-5%
kol.

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Cieľom novely zákona je najmä systémová zmena riadenia verejných vysokých škôl, zvýšenie…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,80 €
4,56 €
Aktualizácia II/3 / 2022
-5%
kol.

Aktualizácia II/3 / 2022 Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch K novelám zákonov dochádza v…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,80 €
4,56 €
PaM 8/2022
-5%
kol.

Od 1. 4. 2022 je účinná novela č. 82/2022 Zákonníka práce, ktorá mení a upravuje postup pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa so zamestnancom so zdravotným postihnutím. Podľa pôvodnej právnej úpravy mal príslušný úrad práce…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
6,90 €
6,56 €
DUO č. 8 / 2022 - Špecifické odpisovanie majetku – mikrodaňovník
-5%
kol.

Špecifické odpisovanie majetku – mikrodaňovník Príklady z praxe – špecifické odpisovanie majetku Majetok využívaný aj na súkromné účely Príklady z praxe – majetok využívaný aj na súkromné účely Pozostalí po živnostníkovi – ekonomické dopady Skončenie…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,20 €
6,84 €