Právo

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Ústava Slovenskej republiky - po poslednej novele
-10%

Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení ústavných zákonov č. 44/2017 Z. z. a ústavného zákona č. 71/2017 Z. z. s účinnosťou od 4.4.2017

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
1,69 €
1,53 €
Zbrojný preukaz  - Príprava na skúšku
-8%
Jozef Majoroš

Zbrojný preukaz - príprava na skúšku Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o vydanie zbrojného preukazu pri príprave na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
17,90 €
16,47 €
1000 riešení 11-12/2020 .Spotrebiteľ-právna úprava, Dlhodobý hmotný majetok
-5%

Momentálny núdzový stav v SR je dôsledkom druhej vlny korona vírusu. V tomto období platí viacero nových opatrení v legislatíve. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
6,72 €
6,39 €
1000 riešení 7-8/2020 - Dane, Zamestnávanie, Podnikanie a Verejná správa počas pandémie - otázky a odpovede z praxe
-5%

V tomto dvojčísle sme v pripravili odpovede na dôležité otázky a riešenia prípadov, s ktorými sa momentálne každý stretáva v praxi. Pre podnikateľa sú však najdôležitejšie opatrenia v oblasti daní, miezd a odvodov. Titul obsahuje riešenia prípadov z…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
6,72 €
6,39 €
Podnikanie a koronavírus (vzory žiadostí, príklady z praxe, komentár)
-5%

Autorská publikácia prináša komplexný prehľad zmien, opatrení, úľav, dotácií a ich podrobný popis s komentárom. Príspevky od odborníkov z daných oblastí obohatené o príklady a riešenia z praxe. Titul zahŕňa všetky zmeny platné k 1. 5. 2020 a v obsahu…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
9,80 €
9,31 €
Poradca 4/2021 – Ochrana spotrebiteľa a reklama s komentárom
-5%
kolektív

Vzhľadom na poddimenzovanie systému triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov bolo nutné novelou zákona o odpadoch určiť minimálnu cenu za nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov, ktorú je…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,80 €
4,56 €
Poradca č. 2 / 2022 - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
-5%

Zákon z 18. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, nadobudol účinnosť 1. 8. 2021. Novela zákona priniesla viaceré zmeny, ktorými sa zjednodušilo živnostenské…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,80 €
4,56 €
Poradca č. 5/ 2021 - Zaistenie majetku a správa zaisteného majetku- Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku s komentárom - Medzinárodná pomoc pri správe daní - Uvoľne
-5%

Do právneho poriadku SR bol zavedený nový zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. Pri zaistení majetku ide o dočasné obmedzenie práva nakladať so zaisteným majetkom. Nejde teda o konečné rozhodnutie vo význame konfiškácie,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,80 €
4,56 €
Poradca č.10/2020 - Zákon o miestnom poplatku za rozvoj s komentárom (Katastrálny zákon, Ochrana spotrebiteľa)
-5%

Vzhľadom na dve podstatné novely zákona o miestnom poplatku za rozvoj prinášame komentár k tomuto zákonu. Výstavba nových domov a bytových domov v tomto období výrazne napreduje, čo predstavuje nielen pre mestá ale i obce zvýšené nároky a náklady na…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,80 €
4,56 €
Príručka mzdovej účtovníčky 2020 (príklady, tabuľky, tlačivá a formuláre) - cestovné náhrady, príspevky...
-5%

Publikácia obsahuje 400 strán autorského textu, ktorý je doplnený názornými príkladmi z praxe, vzormi dokumentov a formulárov s ukážkami ich správneho vyplnenia. Autorka zrozumiteľným spôsobom objasňuje legislatívne zmeny Zákonníka práce ako napr. postup…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
14,50 €
13,78 €
Zákonník práce 2019 po novele - zákony do vrecka
-5%

Povinnosti zamestnávateľa upravuje celý rad ustanovení Zákonníka práce. Medzi tie základne patria povinnosti pred a po uzatvorení pracovnej zmluvy. Ide nielen o pracovné podmienky a mzdové podmienky, ale aj o podmienky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
6,20 €
5,89 €
Zákony 2021 II/ A - obchodný zákonník,obchodný register,verejné obstarávanie,hospodárska súťaž,živnostenské podnikanie,podmienky predaja výrobkov,ústava SR,autorský zákon
-5%
kol.

Zákony 2021 II/ A - obchodný zákonník,obchodný register,verejné obstarávanie,hospodárska súťaž,živnostenské podnikanie,podmienky predaja výrobkov,ústava SR,autorský zákon

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,00 €
6,65 €
Zákony 2021 III/ B - Sociálne a zdravotné poistenie, dôchodky a odvody,zdravotné poistenie,úrazové dávky
-5%
Kolektív autorov

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov - ZÁKONY. Publikácia Zákony III časť B obsahuje právne predpisy týkajúce sa sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, starobného dôchodkového sporenia…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,00 €
6,65 €
100 otázok a odpovedí - Verejné obstarávanie
-5%

100 otázok a odpovedí - odmeňovanie, verejné obstarávanie -nelegálna práca -oznamovanie zákaziek -elektronické trhovisko -cenová ponuka -prieskum trhu -výkon práce -priemerný zárobok -zrážky zo mzdy

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
9,80 €
9,31 €
Aktualizácia 2021 II/2 , Zákon o notároch a notárskej činnosti,Civilný mimosporový poriadok, Zákon o súdnych poplatkoch
-5%

V súvislosti s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
2,70 €
2,57 €
Aktualizácia I/4 2021 - Zákon o dani z príjmov, Zákon o spotrebnej dani z minerálného oleja
-5%

Novela zákona umožní užívateľskému podniku, ktorý dodáva LPG konečným spotrebiteľom na konečné použitie LPG ako palivo na výrobu tepla, dodávať tento minerálny olej širšiemu okruhu konečných spotrebiteľov LPG, ktorí nebudú povinní mať povolenia na použitie…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,80 €
4,56 €
Aktualizácia II/3 Zákon o verejnom obstarávaní Zákon o priestupkoch
-5%

Cieľom novely verejného obstarávania je odstránenie národného goldplatingu a zosúladenie národnej úpravy s európskou v oblasti služieb zameraných na výskum a vývoj. Úprava má veľký potenciál zjednodušiť najmä implementáciu projektov a zabezpečiť efektívne…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,90 €
3,71 €
Aktualizácia II/4 Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Správny súdny poriadok
-5%
kolektív

Prinášame Vám nový zákon - Ochrana hospodárskej súťaže v úplnom znení a novelizovaný Zákon o ochrane spotrebiteľa Správny súdny poriadok. Cieľom súťažných pravidiel je poskytnúť každému lepšiu kvalitu výrobkov a služieb, za nižšie ceny, prostredníctvom…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,90 €
3,71 €
Aktualizácia II/7 2021 - Živnostenský zákon, Zákon o poskytovaní informácií o technickom predpise, Zákon o posudzovaní zhody výrobku, Zákon o technickej normalizácií, Zákon o registri trestov
-5%

Aktualizácia II/7 2021 - Živnostenský zákon, Zákon o poskytovaní informácií o technickom predpise, Zákon o posudzovaní zhody výrobku, Zákon o technickej normalizácií, Zákon o registri trestov

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,90 €
3,71 €
Aktualizácia III/1 - Zákonník práce, Zákon o službách zamestnanosti, Zákon o kolektívnom vyjednávaní, Zákon o nelegárnej práce, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o životnej minimále, Zákon o peňažníc
-5%

Cieľom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je riešiť otázky osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca, upraviť možnosť zamestnanca vybrať…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,70 €
5,42 €
Aktualizácia III/2 2021 - Zákon o bespečnosti a ochrane zdravia pri práce, Zákon o inšpekcii práce, Zákon o zdravotnom poistení
-5%

Zámerom novely zákona je zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, a to najmä vhodným určením organizačnej štruktúry inšpektorátov práce, ako aj zavedením novej kompetencie Národného inšpektorátu práce, ktorý bude odborne usmerňovať…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,90 €
3,71 €
Aktualizácia III/3 2021 - Zákon o sociálnom poistení Zákon o zdravotnom poistení
-5%

Základným cieľom novely zákona o zdravotnom poistení je vytvorenie právnej úpravy, ktorá môže prispieť k eliminácii možnosti ohrozenia života, zdravia alebo neľudského alebo zlého zaobchádzania s dieťaťom. Zákon zavádza oznamovaciu povinnosť zdravotnej…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,10 €
4,85 €
Aktualizácia III/5 2021  -  Sociálne poistenie a zdravotné poistenie v čase skrátenej práce
-5%

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách. Zmeny v zákonoch sú prehľadne vyznačené. S cieľom zabezpečenia účelového poskytovania podpory v čase skrátenej práce sa ustanovilo túto podporu poskytovať ako nárokovú po splnení zákonom ustanovených…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,10 €
4,85 €
Aktualizácia III/7 2021 Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, Zákon o soc. poistení, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o orgánoch štátnej správy, Zákon o príspevkoch a podpor
-5%

Aktualizácia III/7 2021 Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, Zákon o soc. poistení, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o orgánoch štátnej správy, Zákon o príspevkoch a podpor

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,70 €
5,42 €
Aktualizácia III/8 - Zamestnanosť BOZP a inšpekcia práce
-5%

Novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii) bola schválená s cieľom pokračovať v znižovaní administratívnej záťaže…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,80 €
4,56 €
DUO 10/2020 - dane, účtovníctvo,odvody - Životné minimum - daň z príjmov FO, Príjmy a výdavky - pandémia, Štátne dávky a príspevky, Preddavky na daň z príjmov PO, Opravné položky, Skončenie podnikania
-5%

DUO 10/2020 - dane, účtovníctvo,odvody - Životné minimum - daň z príjmov FO, Príjmy a výdavky - pandémia, Štátne dávky a príspevky, Preddavky na daň z príjmov PO, Opravné položky, Skončenie podnikania FO, Ročná sadzba dane z MV, Mzdy a dôchodky , zrážky…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,20 €
6,84 €
DUO 2/2021 – Koniec roka v účtovníctve e v mzdovej oblasti - Invertarizácia majetku a záväzkov, uzávierkové účtovné operácie, nezdaniteľné časti základu dane, vyradnie nedobytných pohľadávok z účtovní
-5%

Mzda predstavuje peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,20 €
6,84 €
DUO 6/2020 - Sadzba dane z príjmov, Daň z príjmov - problémy, Daňový bonus v roku 2020
-5%

Aké opatrenia priniesol momentálny stav v našej krajine v súvislosti s ochorením COVID-19 týkajúce sa daní, dopravy, obchodov ale i práva, prinášame v tomto čísle mesačníka. Zároveň upozorňujeme na základné pravidlá, ktoré musí dodržiavať každý z nás,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,20 €
6,84 €
Európska diplomacia - Pôvod, premena a príležitosti
-5%
František Ružička, Ľubica Karvašová

Kniha prináša ucelený pohľad na historický kontext založenia spoločnej európskej zahraničnej služby a logickým spôsobom vysvetľuje jej poslanie a spôsob fungovania. Usiluje sa o zachytenie rozličných aspektov vzniku, fungovania a úloh, vrátane pohľadu…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
13,90 €
13,21 €